Tour of Scala

Trejtovi

Language

Trejtovi se koriste za dijeljenje interfejsa i polja među klasama. Slični su interfejsima Jave 8. Klase i objekti mogu naslijediti trejtove ali trejtovi ne mogu biti instancirani i zato nemaju parametara.

Definisanje trejta

Minimalni trejt je samo ključna riječ trait i identifikator:

trait HairColor

Trejtovi su vrlo korisni s generičkim tipovima i apstraktnim metodama.

trait Iterator[A] {
 def hasNext: Boolean
 def next(): A
}

Nasljeđivanje trait Iterator[A] traži tip A i implementacije metoda hasNext i next.

Korištenje trejtova

Koristite extends za nasljeđivanje trejta. Zatim implementirajte njegove apstraktne članove koristeći override ključnu riječ:

trait Iterator[A] {
 def hasNext: Boolean
 def next(): A
}

class IntIterator(to: Int) extends Iterator[Int] {
 private var current = 0
 override def hasNext: Boolean = current < to
 override def next(): Int = {
  if (hasNext) {
   val t = current
   current += 1
   t
  } else 0
 }
}


val iterator = new IntIterator(10)
iterator.next() // prints 0
iterator.next() // prints 1

Klasa IntIterator uzima parametar to kao gornju granicu. Ona nasljeđuje Iterator[Int] što znači da next mora vraćati Int.

Podtipovi

Podtipovi trejtova mogu se koristiti gdje se trejt traži.

import scala.collection.mutable.ArrayBuffer

trait Pet {
 val name: String
}

class Cat(val name: String) extends Pet
class Dog(val name: String) extends Pet

val dog = new Dog("Harry")
val cat = new Cat("Sally")

val animals = ArrayBuffer.empty[Pet]
animals.append(dog)
animals.append(cat)
animals.foreach(pet => println(pet.name)) // Prints Harry Sally

trait Pet ima apstraktno polje name koje implementiraju Cat i Dog u svojim konstruktorima. Na zadnjoj liniji, zovemo pet.name koje mora biti implementirano u bilo kom podtipu trejta Pet.

Contributors to this page: