Tour of Scala

Varijanse

Language

Varijansa je korelacija podtipskih veza kompleksnih tipova i podtipskih veza njihovih tipova komponenti. Scala podržava anotacije varijanse tipskih parametara generičkih klasa, dozvoljavajući im da budu kovarijantni, kontravarijantni, ili invarijantni ako se anotacije ne koriste. Korištenje varijanse u sistemu tipova dozvoljava pravljenje intuitivnijih veza među kompleksnim tipovima, a nedostatak varijanse može ograničiti ponovno iskorištenje klasne apstrakcije.

class Foo[+A] // kovarijantna klasa
class Bar[-A] // kontravarijantna klasa
class Baz[A] // invarijantna klasa

Kovarijansa

Tipski parametar A generičke klase može se učiniti kovarijantnim koristeći anotaciju +A. Za neku klasu List[+A], praveći A kovarijantnim implicira da za dva tipa A i B gdje je A podtip od B, onda je List[A] podtip od List[B]. Ovo dozvoljava pravljenje vrlo intuitivnih podtipskih veza koristeći generiku.

Razmotrite sljedeću strukturu klasa:

abstract class Animal {
 def name: String
}
case class Cat(name: String) extends Animal
case class Dog(name: String) extends Animal

Oboje Cat i Dog su podtipovi od Animal. Scalina standardna biblioteka sadrži generičk nepromjenjivu sealed abstract class List[+A] klasu, gdje je tipski parametar A kovarijantan. Ovo znači da je List[Cat] također i List[Animal], a List[Dog] je isto List[Animal]. Intuitivno, ima smisla da su lista mačaka i lista pasa također liste životinja, i trebalo bi da možete zamijeniti bilo koju od njih za List[Animal].

U sljedećem primjeru, metoda printAnimalNames prima listu životinja kao argument i ispisuje njihova imena, svako na idućoj liniji. Da List[A] nije kovarijantna, zadnja dva poziva metode se ne bi kompajlirali, što bi značajno ograničilo korisnost printAnimalNames metode.

object CovarianceTest extends App {
 def printAnimalNames(animals: List[Animal]): Unit = {
  animals.foreach { animal =>
   println(animal.name)
  }
 }

 val cats: List[Cat] = List(Cat("Whiskers"), Cat("Tom"))
 val dogs: List[Dog] = List(Dog("Fido"), Dog("Rex"))

 printAnimalNames(cats)
 // Whiskers
 // Tom

 printAnimalNames(dogs)
 // Fido
 // Rex
}

Kontravarijansa

Tipski parametar A generičke klase može se učiniti kontravarijantnim koristeći anotaciju -A. Ovo kreira podtipsku vezu između klase i njenih tipskih parametara koja je suprotna od kovarijanse. To jest, za neku class Writer[-A], kontravarijantno A znači da za dva tipa A i B gdje je A podtip B, Writer[B] je podtip Writer[A].

Razmotrimo Cat, Dog, i Animal klase u sljedećem primjeru:

abstract class Printer[-A] {
 def print(value: A): Unit
}

Printer[A] je jednostavna klasa koja zna ispisati neki tip A. Definišimo neke podklase za specifične tipove:

class AnimalPrinter extends Printer[Animal] {
 def print(animal: Animal): Unit =
  println("The animal's name is: " + animal.name)
}

class CatPrinter extends Printer[Cat] {
 def print(cat: Cat): Unit =
  println("The cat's name is: " + cat.name)
}

Ako Printer[Cat] zna kako da ispiše bilo koju Cat, a Printer[Animal] zna kako da ispiše bilo koju Animal, ima smisla da Printer[Animal] također zna ispisati Cat. Inverzna veza ne vrijedi, jer Printer[Cat] ne zna kako da ispiše bilo koju Animal. Stoga, terbali bismo moći zamijeniti Printer[Animal] za Printer[Cat], ako želimo, i praveći Printer[A] kontravarijantnim nam to dozvoljava.

object ContravarianceTest extends App {
 val myCat: Cat = Cat("Boots")

 def printMyCat(printer: Printer[Cat]): Unit = {
  printer.print(myCat)
 }

 val catPrinter: Printer[Cat] = new CatPrinter
 val animalPrinter: Printer[Animal] = new AnimalPrinter

 printMyCat(catPrinter)
 printMyCat(animalPrinter)
}

Izlaz programa biće:

The cat's name is: Boots
The animal's name is: Boots

Invarijansa

Generičke klase u Scali su invarijantne po defaultu. Ovo znač da nisu ni kovarijantne ni kontravarijantne. U kontekstu sljedećeg primjera, Container klasa je invarijantna. Container[Cat] nije Container[Animal], niti obrnuto.

class Container[A](value: A) {
 private var _value: A = value
 def getValue: A = _value
 def setValue(value: A): Unit = {
  _value = value
 }
}

Čini se prirodnim da bi Container[Cat] trebao biti također Container[Animal], ali dozvoljavanjem promjenjivoj generičkoj klasi da bude kovarijantna ne bi bilo sigurno. U ovom primjeru, vrlo važno je da je Container invarijantan. Pretpostavimo da je Container kovarijantan, nešto slično bi se moglo desiti:

val catContainer: Container[Cat] = new Container(Cat("Felix"))
val animalContainer: Container[Animal] = catContainer
animalContainer.setValue(Dog("Spot"))
val cat: Cat = catContainer.getValue // Ups, završili smo dodjeljivanjem Dog u Cat

Srećom, kompajler nas sprečava davno prije nego dođemo do ovoga.

Drugi primjeri

Još jedan primjer koji može pomoći za shvatanje varijanse je trait Function1[-T, +R] iz Scaline standardne biblioteke. Function1 predstavlja funkciju s jednim argumentom, gdje prvi tipski parametar T predstavlja tip argument, a drugi parametar R predstavlja povratni tip. Function1 je kontravarijantna u tipu argumenta, i kovarijantna u povratnom tipu. Za ovaj primjer koristićemo literal notaciju A => B za predstavljanje Function1[A, B].

Pretpostavimo da imamo sličnu hijerarhiju klasa Cat, Dog, Animal otprije, plus sljedeće:

class SmallAnimal
class Mouse extends SmallAnimal

Recimo da radimo sa funkcijama koje primaju tipove životinja, i vraćaju tipove hrane koju jedu. Ako bismo htjeli funkciju Cat => SmallAnimal (jer mačke jedu male životinje), ali nam je data Animal => Mouse funkcija, naš program će i dalje raditi. Intuitivno Animal => Mouse će i dalje prihvatiti Cat kao argument, jer Cat jeste Animal, i vraća Mouse, koji je također SmallAnimal. Pošto sigurno i nevidljivo možemo zamijeniti prvo drugim, možemo reći da je Animal => Mouse podtip Cat => SmallAnimal.

Uporedba s drugim jezicima

Varijansa je podržana na različite načine u nekim drugim jezicima sličnim Scali. Npr, anotacije varijanse u Scali podsjećaju na one u C#, gdje se anotacije dodaju pri deklaraciji klasne apstrakcije (varijansa na strani deklaracije). U Javi, međutim, anotacije varijanse daju korisnici kada se klasna apstrakcija koristi (varijansa na strani korisnika).

Contributors to this page: