Tour of Scala

Imenovani parametri

Language

Kada se pozivaju metode, možete koristiti imena varijabli eksplicitno pri pozivu:

 def printName(first: String, last: String): Unit = {
  println(first + " " + last)
 }

 printName("John", "Smith") // Prints "John Smith"
 printName(first = "John", last = "Smith") // Prints "John Smith"
 printName(last = "Smith", first = "John") // Prints "John Smith"

Primijetite da kada koristite imenovane parametre pri pozivu, redoslijed nije bitan, dok god su svi parametri imenovani. Neimenovani argumenti moraju doći prvi i u zadanom redoslijedu kao u potpisu metode.

def printName(first: String, last: String): Unit = {
 println(first + " " + last)
}

printName(last = "Smith", "john") // Does not compile

Imenovani parametri ne rade kada se pozivaju metode iz Jave.

Contributors to this page: