Tour of Scala

Anotacije

Language

Anotacije pridružuju meta-informacije definicijama. Npr, anotacija @deprecated prije metode tjera kompajler da ispište upozorenje ako se metoda koristi.

object DeprecationDemo extends App {
 @deprecated
 def hello = "hola"

 hello 
}

Ovo će se kompajlirati ali će kompajler ispisati upozorenje: “there was one deprecation warning”.

Anotacijska klauza odnosi se na prvu definiciju ili deklaraciju koja slijedi nakon nje. Anotacijskih klauza može biti i više od jedne. Redoslijed anotacijskih klauza nije bitan.

Anotacije za korektnost enkodiranja

Određene anotacije će uzrokovati pad kompajliranja ako određeni uslovi nisu ispunjeni. Npr, anotacija @tailrec osigurava da je metoda tail-rekurzivna. Tail-rekurzija može zadržati memorijske zahtjeve konstantnim. Evo kako se koristi na metodi koja izračunava faktorijel:

import scala.annotation.tailrec

def factorial(x: Int): Int = {

 @tailrec
 def factorialHelper(x: Int, accumulator: Int): Int = {
  if (x == 1) accumulator else factorialHelper(x - 1, accumulator * x)
 }
 factorialHelper(x, 1)
}

Metoda factorialHelper ima @tailrec koja osigurava da je metoda zaista tail-rekurzivna. Ako bismo promijenili implementaciju factorialHelper na sljedeće, palo bi:

import scala.annotation.tailrec

def factorial(x: Int): Int = {
 @tailrec
 def factorialHelper(x: Int): Int = {
  if (x == 1) 1 else x * factorialHelper(x - 1)
 }
 factorialHelper(x)
}

Dobili bismo poruku “Recursive call not in tail position”.

Anotacije koje utiču na generisanje koda

Neke anotacije kao što je @inline utiču na generisanje koda (npr. Vaš jar fajl može imati drugačije bajtove ako ne koristite anotaciju). Inlining znači ubacivanje koda u tijelo metode na mjestu poziva. Rezultujući bajtkod je duži, ali bi trebao da radi brže. Koristeći anotaciju @inline ne osigurava da će metoda biti inline, ali će uzrokovati da to kompajler odradi ako heuristička analiza bude zadovoljavajuća.

Java anotacije

Kada se piše Scala kod koji radi sa Javom, postoji par razlika u sintaksi anotacija. Napomena: Pobrinite se da koristite -target:jvm-1.8 opciju sa Java anotacijama.

Java ima korisnički definisane metapodatke u formi anotacija. Ključna sposobnost anotacija je da koriste parove ime-vrijednost za inicijalizaciju svojih elemenata. Naprimjer, ako nam treba anotacija da pratimo izvor neke klase mogli bismo je definisati kao

@interface Source {
 public String URL();
 public String mail();
}

I upotrijebiti je ovako:

@Source(URL = "https://coders.com/",
    mail = "[email protected]")
public class MyClass extends HisClass ...

Primjena anotacije u Scali izgleda kao poziv konstruktora, dok se za instanciranje Javinih anotacija moraju koristiti imenovani argumenti:

@Source(URL = "https://coders.com/",
    mail = "[email protected]")
class MyScalaClass ...

Ova sintaksa je ponekad naporna, npr. ako anotacija ima samo jedan element (bez podrazumijevane vrijednosti), pa po konvenciji, ako se koristi naziv value onda se u Javi može koristiti i konstruktor-sintaksa:

@interface SourceURL {
  public String value();
  public String mail() default "";
}

I upotrijebiti je kao:

@SourceURL("https://coders.com/")
public class MyClass extends HisClass ...

U ovom slučaju, Scala omogućuje istu sintaksu:

@SourceURL("https://coders.com/")
class MyScalaClass ...

Element mail je specificiran s podrazumijevanom vrijednošću tako da ne moramo eksplicitno navoditi vrijednost za njega. Međutim, ako trebamo, ne možemo miješati dva Javina stila:

@SourceURL(value = "https://coders.com/",
      mail = "[email protected]")
public class MyClass extends HisClass ...

Scala omogućuje veću fleksibilnost u ovom pogledu:

@SourceURL("https://coders.com/",
      mail = "[email protected]")
  class MyScalaClass ...

Contributors to this page: