Tour of Scala

Kompozicija mixin klasa

Language

Mixini su trejtovi koji se koriste za kompoziciju klase.

abstract class A {
 val message: String
}
class B extends A {
 val message = "I'm an instance of class B"
}
trait C extends A {
 def loudMessage = message.toUpperCase()
}
class D extends B with C

val d = new D
d.message // I'm an instance of class B
d.loudMessage // I'M AN INSTANCE OF CLASS B

Klasa D je nadklasa od B i mixina C. Klase mogu imati samo jednu nadklasu alid mogu imati više mixina (koristeći ključne riječi extends i with respektivno). Mixini i nadklasa mogu imati isti nadtip.

Pogledajmo sada zanimljiviji primjer počevši od apstraktne klase:

abstract class AbsIterator {
 type T
 def hasNext: Boolean
 def next(): T
}

Klasa ima apstraktni tip T i standardne metode iteratora. Dalje, implementiraćemo konkretnu klasu (svi apstraktni članovi T, hasNext, i next imaju implementacije):

class StringIterator(s: String) extends AbsIterator {
 type T = Char
 private var i = 0
 def hasNext = i < s.length
 def next() = {
  val ch = s charAt i
  i += 1
  ch
 }
}

StringIterator prima String i može se koristiti za iteraciju nad Stringom (npr. da vidimo da li sadrži određeni karakter).

trait RichIterator extends AbsIterator {
 def foreach(f: T => Unit): Unit = { while (hasNext) f(next()) }
}

Kreirajmo sada trejt koji također nasljeđuje AbsIterator.

trait RichIterator extends AbsIterator {
 def foreach(f: T => Unit): Unit = while (hasNext) f(next())
}

Pošto je RichIterator trejt, on ne mora implementirati apstraktne članove AbsIteratora.

Željeli bismo iskombinirati funkcionalnosti StringIteratora i RichIteratora u jednoj klasi.

object StringIteratorTest extends App {
 class Iter extends StringIterator("Scala") with RichIterator
 val iter = new Iter
 iter foreach println
}

Nova klasa Iter ima StringIterator kao nadklasu i RichIterator kao mixin.

S jednostrukim nasljeđivanjem ne bismo mogli postići ovaj nivo fleksibilnosti.

Contributors to this page: