Tour of Scala

Osnove

Language

Na ovoj stranici ćemo objasniti osnove Scale.

Probavanje Scale u browseru

Scalu možete probati u Vašem browser sa Scastie aplikacijom.

 1. Idite na Scastie.
 2. Zalijepite println("Hello, world!") u lijevi panel.
 3. Kliknite “Run” dugme. Izlaz će se pojaviti u desnom panelu.

Ovo je jednostavan način za eksperimentisanje sa Scala kodom.

Izrazi (en. expressions)

Izrazi su izjave koje imaju vrijednost.

1 + 1

Rezultate izraza možete prikazati pomoću println.

println(1) // 1
println(1 + 1) // 2
println("Hello!") // Hello!
println("Hello," + " world!") // Hello, world!

Vrijednosti

Rezultatima možete dodijeliti naziv pomoću ključne riječi val.

val x = 1 + 1
println(x) // 2

Imenovani rezultati, kao x ovdje, nazivaju se vrijednostima. Referenciranje vrijednosti ne okida njeno ponovno izračunavanje.

Vrijednosti se ne mogu mijenjati.

x = 3 // Ovo se ne kompajlira.

Tipovi vrijednosti mogu biti (automatski) zaključeni, ali možete i eksplicitno navesti tip:

val x: Int = 1 + 1

Primijetite da deklaracija tipa Int dolazi nakon identifikatora x. Također morate dodati i :.

Varijable

Varijable su kao vrijednosti, osim što ih možete promijeniti. Varijable se definišu ključnom riječju var.

var x = 1 + 1
x = 3 // Ovo se kompajlira jer je "x" deklarisano s "var" ključnom riječju.
println(x * x) // 9

Kao i s vrijednostima, tip možete eksplicitno navesti ako želite:

var x: Int = 1 + 1

Blokovi

Izraze možete kombinovati okružujući ih s {}. Ovo se naziva blok.

Rezultat zadnjeg izraza u bloku je rezultat cijelog bloka, također.

println({
 val x = 1 + 1
 x + 1
}) // 3

Funkcije

Funkcije su izrazi koji primaju parametre.

Možete definisati anonimnu funkciju (bez imena) koja vraća cijeli broj plus jedan:

(x: Int) => x + 1

Na lijevoj strani => je lista parametara. Na desnoj strani je izraz koji koristi date parametre.

Funkcije možete i imenovati.

val addOne = (x: Int) => x + 1
println(addOne(1)) // 2

Funkcije mogu imati više parametara.

val add = (x: Int, y: Int) => x + y
println(add(1, 2)) // 3

Ili bez parametara.

val getTheAnswer = () => 42
println(getTheAnswer()) // 42

Metode

Metode izgledaju i ponašaju se vrlo slično funkcijama, ali postoji nekoliko razlika između njih.

Metode se definišu ključnom riječju def. Nakon def slijedi naziv, lista parametara, povratni tip, i tijelo.

def add(x: Int, y: Int): Int = x + y
println(add(1, 2)) // 3

Primijetite da je povratni tip deklarisan nakon liste parametara i dvotačke : Int.

Metode mogu imati više listi parametara.

def addThenMultiply(x: Int, y: Int)(multiplier: Int): Int = (x + y) * multiplier
println(addThenMultiply(1, 2)(3)) // 9

Ili bez listi parametara ikako.

def name: String = System.getProperty("name")
println("Hello, " + name + "!")

Postoje i neke druge razlike, ali zasad, možete misliti o njima kao nečemu sličnom funkcijama.

Metode mogu imati višelinijske izraze također.

def getSquareString(input: Double): String = {
 val square = input * input
 square.toString
}
println(getSquareString(2.5)) // 6.25

Zadnjo izraz u tijelu metode je povratna vrijednost metode. (Scala ima ključnu riječ return, ali se rijetko koristi.)

Klase

Klasu možete definisati ključnom riječju class praćenom imenom i parametrima konstruktora.

class Greeter(prefix: String, suffix: String) {
 def greet(name: String): Unit =
  println(prefix + name + suffix)
}

Povratni tip metode greet je Unit, koji kaže da metoda ne vraća ništa značajno. Koristi se slično kao void u Javi ili C-u. (Razlika je u tome što svaki Scalin izraz mora imati neku vrijednost, postoji singlton vrijednost tipa Unit, piše se (). Ne prenosi nikakvu korisnu informaciju.)

Instancu klase možete kreirati pomoću ključne riječi new.

val greeter = new Greeter("Hello, ", "!")
greeter.greet("Scala developer") // Hello, Scala developer!

Detaljniji pregled klasa biće dat kasnije.

Case klase

Scala ima poseban tip klase koji se zove “case” klasa. Po defaultu, case klase su nepromjenjive i porede se po vrijednosti. Možete ih definisati s case class ključnim riječima.

case class Point(x: Int, y: Int)

Instancu case klase možete kreirati i bez ključne riječi new.

val point = Point(1, 2)
val anotherPoint = Point(1, 2)
val yetAnotherPoint = Point(2, 2)

I porede se po vrijednosti.

if (point == anotherPoint) {
 println(s"$point and $anotherPoint are the same.")
} else {
 println(s"$point and $anotherPoint are different.")
} // Point(1,2) i Point(1,2) su iste.

if (point == yetAnotherPoint) {
 println(s"$point and $yetAnotherPoint are the same.")
} else {
 println(s"$point and $yetAnotherPoint are different.")
} // Point(1,2) su Point(2,2) različite.

Ima još mnogo stvari vezanih za case klase koje bismo voljeli objasniti, i ubijeđeni smo da ćete se zaljubiti u njih! 0 Objasnićemo ih u dubinu kasnije.

Objekti

Objekti su jedine instance svojih definicija. Možete misliti o njima kao singltonima svoje vlastite klase. Objekte možete definisati ključnom riječju object.

object IdFactory {
 private var counter = 0
 def create(): Int = {
  counter += 1
  counter
 }
}

Objektima možete pristupati referenciranjem njihovog imena.

val newId: Int = IdFactory.create()
println(newId) // 1
val newerId: Int = IdFactory.create()
println(newerId) // 2

Objekti će biti objašnjeni u dubinu kasnije.

Trejtovi

Trejtovi su tipovi koji sadrže polja i metode. Više trejtova se može kombinovati.

Definišu se pomoću trait ključne riječi.

trait Greeter {
 def greet(name: String): Unit
}

Metode trejtova mogu imati defaultnu implementaciju.

trait Greeter {
 def greet(name: String): Unit =
  println("Hello, " + name + "!")
}

Možete naslijediti trejtove s extends ključnom riječi i redefinisati (override) implementacije s override ključnom riječi.

class DefaultGreeter extends Greeter

class CustomizableGreeter(prefix: String, postfix: String) extends Greeter {
 override def greet(name: String): Unit = {
  println(prefix + name + postfix)
 }
}

val greeter = new DefaultGreeter()
greeter.greet("Scala developer") // Hello, Scala developer!

val customGreeter = new CustomizableGreeter("How are you, ", "?")
customGreeter.greet("Scala developer") // How are you, Scala developer?

Ovdje, DefaultGreeter nasljeđuje samo jedan trejt, ali može naslijediti više njih.

Trejtove ćemo pokriti u dubinu kasnije.

Glavna metoda

Glavna metoda je ulazna tačka programa. Java Virtuelna Mašina traži da se glavna metoda zove main i da prima jedan argument, niz stringova.

Koristeći objekt, možete definisati glavnu metodu ovako:

object Main {
 def main(args: Array[String]): Unit =
  println("Hello, Scala developer!")
}

Contributors to this page: