Tour of Scala

Operatori

Language

U Scali, operatori su metode. Bilo koja metoda koja prima samo jedan parametar može biti korištena kao infiksni operator. Npr, + se može pozvati s tačka-notacijom:

10.+(1)

Međutim, lakše je čitati kada se napiše kao infiksni operator:

10 + 1

Definisanje i korištenje operatora

Možete koristiti bilo koji legalni identifikator kao operator. To uključuje i imena kao add ili simbole kao +.

case class Vec(x: Double, y: Double) {
  def +(that: Vec) = Vec(this.x + that.x, this.y + that.y)
}

val vector1 = Vec(1.0, 1.0)
val vector2 = Vec(2.0, 2.0)

val vector3 = vector1 + vector2
vector3.x  // 3.0
vector3.y  // 3.0

Klasa Vec ima metodu + koja se može koristiti za sabiranje vector1 i vector2. Koristeći zagrade, možete pisati kompleksne izraze s čitljivom sintaksom.

Slijedi definicija klase MyBool koja definiše tri metode and, or, i negate.

case class MyBool(x: Boolean) {
  def and(that: MyBool): MyBool = if (x) that else this
  def or(that: MyBool): MyBool = if (x) this else that
  def negate: MyBool = MyBool(!x)
}

Sada je moguće koristiti and i or kao infiksne operatore:

def not(x: MyBool) = x.negate
def xor(x: MyBool, y: MyBool) = (x or y) and not(x and y)

Ovo pomaže da definicija xor metode bude čitljivija.

Prednost

Kada izraz koristi više operatora, operatori se primjenjuju bazirano na prioritetu prvog karaktera:

(karakteri koji nisu jedan od ovih ispod)
* / %
+ -
:
= !
< >
&
^
|
(sva slova, $, _)

Ovo se odnosi na metode koje definišete. Npr, sljedeći izraz:

a + b ^? c ?^ d less a ==> b | c

je ekvivalentan

((a + b) ^? (c ?^ d)) less ((a ==> b) | c)

?^ ima najveću prednost jer počinje s karakterom ?. + ima drugu prednost, pa ^?, ==>, |, i less.

Contributors to this page: