Tour of Scala

Operatory

Language

Każda metoda, która przyjmuje jeden parametr, może być użyta jako operator infiksowy. Oto definicja klasy MyBool która zawiera metody and i or:

case class MyBool(x: Boolean) {
  def and(that: MyBool): MyBool = if (x) that else this
  def or(that: MyBool): MyBool = if (x) this else that
  def negate: MyBool = MyBool(!x)
}

Można teraz użyć and i or jako operatory infiksowe:

def not(x: MyBool) = x.negate
def xor(x: MyBool, y: MyBool) = (x or y) and not(x and y)

Można zauważyć, że dzięki zastosowaniu operatorów infiksowych metoda xor jest czytelniejsza.

Dla porównania, oto kod który nie wykorzystuje operatorów infiksowych:

def not(x: MyBool) = x.negate
def xor(x: MyBool, y: MyBool) = x.or(y).and(x.and(y).negate)

Contributors to this page: