Tour of Scala

Jawnie typowane samoreferencje

Language

Dążąc do tego, aby nasze oprogramowanie było rozszerzalne, często przydatne okazuje się jawne deklarowanie typu this. Aby to umotywować, spróbujemy opracować rozszerzalną reprezentację grafu w Scali.

Oto definicja opisująca grafy:

abstract class Graph {
 type Edge
 type Node <: NodeIntf
 abstract class NodeIntf {
  def connectWith(node: Node): Edge
 }
 def nodes: List[Node]
 def edges: List[Edge]
 def addNode: Node
}

Grafy składają się z listy węzłów oraz krawędzi, gdzie zarówno typ węzła jak i krawędzi jest abstrakcyjny. Użycie typów abstrakcyjnych pozwala implementacjom cechy Graph na to, by określały swoje konkretne klasy dla węzłów i krawędzi. Ponadto graf zawiera metodę addNode, której celem jest dodanie nowych węzłów do grafu. Węzły są połączone z użyciem metody connectWith.

Przykład implementacji klasy Graph:

abstract class DirectedGraph extends Graph {
 type Edge <: EdgeImpl
 class EdgeImpl(origin: Node, dest: Node) {
  def from = origin
  def to = dest
 }
 class NodeImpl extends NodeIntf {
  def connectWith(node: Node): Edge = {
   val edge = newEdge(this, node)
   edges = edge :: edges
   edge
  }
 }
 protected def newNode: Node
 protected def newEdge(from: Node, to: Node): Edge
 var nodes: List[Node] = Nil
 var edges: List[Edge] = Nil
 def addNode: Node = {
  val node = newNode
  nodes = node :: nodes
  node
 }
}

Klasa DirectedGraph częściowo implementuje i jednocześnie specjalizuje klasę Graph. Implementacja jest tylko częsciowa, ponieważ chcemy pozwolić na dalsze jej rozszerzanie. Dlatego szczegóły implementacyjne są pozostawione dla klas pochodnych co wymaga też określenia typu krawędzi oraz wierzchołków jako abstrakcyjne. Niemniej klasa DirectedGraph zawęża te typy do klas EdgeImpl oraz NodeImpl.

Ponieważ konieczne jest udostępnienie możliwości tworzenia wierzchołków i krawędzi w naszej częściowej implementacji grafu, dodane zostały metody fabrykujące newNode oraz newEdge. Metody addNode wraz z connectWith są zdefiniowane na podstawie tych metod fabrykujących.

Jeżeli przyjrzymy się bliżej implementacji metody connectWith, możemy dostrzec, że tworząc krawędź, musimy przekazać samoreferencję this do metody fabrykującej newEdge. Lecz this jest już powązany z typem NodeImpl, który nie jest kompatybilny z typem Node, ponieważ jest on tylko ograniczony z góry typem NodeImpl. Wynika z tego, iż powyższy program nie jest prawidłowy i kompilator Scali wyemituje błąd kompilacji.

Scala rozwiązuje ten problem pozwalając na powiązanie klasy z innym typem poprzez jawne typowanie samoreferencji. Możemy użyć tego mechanizmu, aby naprawić powyższy kod:

  abstract class DirectedGraph extends Graph {
   type Edge <: EdgeImpl
   class EdgeImpl(origin: Node, dest: Node) {
    def from = origin
    def to = dest
   }
   class NodeImpl extends NodeIntf {
    self: Node =>           // określenie typu "self"
    def connectWith(node: Node): Edge = {
     val edge = newEdge(this, node) // w tej chwili się skompiluje
     edges = edge :: edges
     edge
    }
   }
   protected def newNode: Node
   protected def newEdge(from: Node, to: Node): Edge
   var nodes: List[Node] = Nil
   var edges: List[Edge] = Nil
   def addNode: Node = {
    val node = newNode
    nodes = node :: nodes
    node
   }
  }

W nowej definicji klasy NodeImpl referencja this jest typu Node. Ponieważ typ Node jest abstrakcyjny i stąd nie wiemy jeszcze, czy NodeImpl w rzeczywistości odpowiada Node, system typów w Scali nie pozwoli nam na utworzenie tego typu. Mimo wszystko za pomocą jawnej adnotacji typu stwierdzamy, że w pewnym momencie klasa pochodna od NodeImpl musi odpowiadać typowi Node, aby dało się ją utworzyć.

Oto konkretna specjalizacja DirectedGraph, gdzie abstrakcyjne elementy klasy mają ustalone ścisłe znaczenie:

class ConcreteDirectedGraph extends DirectedGraph {
 type Edge = EdgeImpl
 type Node = NodeImpl
 protected def newNode: Node = new NodeImpl
 protected def newEdge(f: Node, t: Node): Edge =
  new EdgeImpl(f, t)
}

Należy dodać, że w tej klasie możemy utworzyć NodeImpl, ponieważ wiemy już teraz, że NodeImpl określa klasę pochodną od Node (która jest po prostu aliasem dla NodeImpl).

Poniżej przykład zastosowania klasy ConcreteDirectedGraph:

def graphTest: Unit = {
 val g: Graph = new ConcreteDirectedGraph
 val n1 = g.addNode
 val n2 = g.addNode
 val n3 = g.addNode
 n1.connectWith(n2)
 n2.connectWith(n3)
 n1.connectWith(n3)
}

Contributors to this page: