Tour of Scala

For Comprehensions

Language

Trudno znaleźć dobre tłumaczenie for comprehensions w języku polskim, dlatego stosujemy wersję angielską.

Scala oferuje prostą w zapisie formę wyrażania sequence comprehensions. For comprehensions przedstawione jest w formie for (enumerators) yield e, gdzie enumerators to lista enumeratorów oddzielonych średnikami. Enumerator może być zarówno generatorem nowych wartości lub filtrem dla wartości przetwarzanych. Wyrażenie to definiuje ciało e dla każdej wartości wywołanej przez enumerator i zwraca te wartości w postaci sekwencji.

Poniżej znajduje się przykład, który przekształca listę osób na listę imion osób, których wiek mieści się w przedziale od 30 do 40 lat.

case class Person(name: String, age: Int)

val people = List(
 Person("Monika", 25),
 Person("Czarek", 35),
 Person("Marcin", 26),
 Person("Filip", 25)
)

val names = for (
 person <- people if (person.age >=30 && person.age < 40)
) yield person.name // czyli dodaj do listy wynikowej

names.foreach(name => println(name)) // wydrukowane zostanie: Czarek

Na początku for znajduje się generator person <- people. Następujące po tym wyrażenie warunkowe if (person.age >=30 && person.age < 40) odfiltrowuje wszystkie osoby poniżej 30 i powyżej 40 roku życia. W powyższym przykładzie po wyrażeniu yield wywołano person.name, name jest typu String, więc lista wynikowa będzie typu List[String]. W ten sposób lista typu List[Person] została przekształcona na listę Lista[String].

Poniżej znajduje się bardziej złożony przykład, który używa dwóch generatorów. Jego zadaniem jest sprawdzenie wszystkich par liczb od 0 do n-1 i wybór tylko tych par, których wartości są sobie równe.

def someTuple(n: Int) =
 for (
  i <- 0 until n;
  j <- 0 until n if i == j
 ) yield (i, j)

someTuple(10) foreach {
 case (i, j) =>
  println(s"($i, $j) ") // drukuje (0, 0) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (4, 4) (5, 5) (6, 6) (7, 7) (8, 8) (9, 9)
}

Załóżmy, że wartością początkową jest n == 10. W pierwszej iteracji i przyjmuje wartość równą 0 tak samo jak j, filtr i == j zwróci true więc zostanie przekazane do yield. W kolejnej iteracji j przyjmie wartość równą 1, więc i == j zwróci false, ponieważ 0 != 1 i nie zostanie przekazane do yield. Kolejne osiem iteracji to zwiększanie wartości j aż osiągnie wartość równą 9. W następnej iteracji j powraca do wartości 0, a i zostaje zwiększona o 1. Gdyby w powyższym przykładzie nie umieszczono filtra i == j wydrukowana zostałaby prosta sekwencja:

(0, 0) (0, 1) (0, 2) (0, 3) (0, 4) (0, 5) (0, 6) (0, 7) (0, 8) (0, 9) (1, 0) ...

Bardzo istotne jest to, że comprehensions nie są ograniczone do list. Każdy typ danych, który wspiera operację withFilter, map czy flatMap (z odpowiednim typem) może być użyty w sequence comprehensions.

Przykładem innego użycia comprehensions jest jego wykorzystanie do obsługi typu Option. Załóżmy, że mamy dwie wartości Option[String] i chcielibyśmy zwrócić obiekt Student(imie: String, nazwisko: String tylko gdy obie wartości są zadeklarowane - nie są None.

Spójrzmy poniżej:

case class Student(name: String, surname: String)

val nameOpt: Option[String] = Some("John")
val surnameOpt: Option[String] = Some("Casey")

val student = for {
  name <- nameOpt
  surname <- surnameOpt
 } yield Student(name, surname) // wynik będzie typu Option[Student].

Jeżeli name lub surname nie byłyby określone, np. przyjmowałyby wartość równą None to zmienna student również byłaby None. Powyższy przykład to przekształcenie dwóch wartości Option[String] na Option[Student].

Wszystkie powyższe przykłady posiadały wyrażenie yield na końcu comprehensions, jednak nie jest to obligatoryjne. Gdy yield nie zostanie dodanie zwrócony zostanie Unit. Takie rozwiązanie może być przydatne gdy chcemy uzyskać jakieś skutki uboczne. Poniższy przykład wypisuje liczby od 0 do 9 bez użycia yield.

def count(n: Int) =
  for (i <- 0 until n)
  println(s"$i ")

count(10) // wyświetli "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "

Contributors to this page: