Tour of Scala

Obiekty singleton

Language

Metody i wartości, które nie są powiązane z konkretną instancją klasy, należą do obiektów singleton określanych za pomocą słowa kluczowego object zamiast class.

package test

object Blah {
  def sum(l: List[Int]): Int = l.sum
}

Metoda sum jest dostępna globalnie i można się do niej odwołać lub importować jako test.Blah.sum.

Obiekty singleton są swego rodzaju skrótem do definiowania pojedynczej instancji klasy, która nie powinna być bezpośrednio tworzona i która sama w sobie stanowi referencję do tego obiektu, jakby była określona jako val.

Obiekt singleton może rozszerzać klasę lub cechę. Przykładowo klasa przypadku bez parametrów typu domyślnie generuje obiekt singleton o tej samej nazwie, który implementuje cechę Function*.

Obiekt towarzyszący

Duża część obiektów singleton nie istnieje samodzielnie, ale jest powiązana z klasą o tej samej nazwie. Obiekt singleton generowany dla klasy przypadku jest tego przykładem. Kiedy tak się dzieje, obiekt singleton jest zwany obiektem towarzyszącym.

Klasa i jej obiekt towarzyszący mogą być zdefiniowane tylko w tym samym pliku, przykład:

class IntPair(val x: Int, val y: Int)

object IntPair {
  import math.Ordering

  implicit def ipord: Ordering[IntPair] =
    Ordering.by(ip => (ip.x, ip.y))
}

Bardzo powszechne jest użycie wzorca typeclass w połączeniu z wartościami domniemanymi takimi jak ipord powyżej, zdefiniowanymi w obiekcie towarzyszącym. Dzieje się tak, ponieważ elementy obiektu towarzyszącego są uwzględniane w procesie wyszukiwania domyślnych wartości domniemanych.

Uwagi dla programistów Javy

static nie jest słowem kluczowym w Scali. Zamiast tego wszystkie elementy, które powinny być statyczne (wliczając w to klasy), powinny zostać zamieszczone w obiekcie singleton.

Często spotykanym wzorcem jest definiowanie statycznych elementów, np. jako prywatne, pomocnicze dla ich instancji. W Scali przenosi się je do obiektu towarzyszącego:

class X {
  import X._

  def blah = foo
}

object X {
  private def foo = 42
}

Ten przykład ilustruje inną właściwość Scali: w kontekście zasięgu prywatnego klasa i jej obiekt towarzyszący mają wzajemny dostęp do swoich pól. Aby sprawić, żeby dany element klasy naprawdę stał się prywatny, należy go zadeklarować jako private[this].

Dla wygodnej współpracy z Javą metody oraz pola klasy w obiekcie singleton mają także statyczne metody zdefiniowane w obiekcie towarzyszącym (nazywane static forwarder). Dostęp do innych elementów można uzyskać poprzez statyczne pole X$.MODULE$ dla obiektu X.

Contributors to this page: