Tour of Scala

Klasy przypadków

Language

Scala wspiera mechanizm klas przypadków (ang. case class). Są one zwykłymi klasami z dodatkowymi założeniami, przez które przejdziemy. Klasy przypadków idealnie nadają się do modelowania niezmiennych (niemutowalnych) danych. W dalszych rozdziałach przyjrzymy się jak przydają się w dopasowywaniu wzorców (ang. pattern matching).

Definiowanie klas przypadków

Minimalna definicja klasy przypadku wymaga słów kluczowych case class, identyfikatora oraz listy parametrów (może być pusta):

case class Book(isbn: String)

val frankenstein = Book("978-0486282114")

Zauważ, że słowo kluczowe new nie było konieczne do stworzenia instancji klasy przypadku Book. Jest tak, ponieważ klasy przypadków posiadają domyślnie zdefiniowaną metodę apply, która zajmuje się tworzeniem obiektu klasy.

W przypadku, kiedy tworzymy klasę przypadku zawierającą parametry, są one publiczne i stałe (val).

case class Message(sender: String, recipient: String, body: String)
val message1 = Message("[email protected]", "[email protected]", "Ça va ?")

println(message1.sender)  // wypisze [email protected]
message1.sender = "[email protected]"  // ten wiersz nie skompiluje się

Nie można ponownie przydzielić wartości do message1.sender, ponieważ jest to val (stała). Alternatywnie, w klasach przypadków można też używać var, jednak stanowczo tego odradzamy.

Porównywanie

Klasy przypadków są porównywane według ich struktury, a nie przez referencje:

case class Message(sender: String, recipient: String, body: String)

val message2 = Message("[email protected]", "[email protected]", "Com va?")
val message3 = Message("[email protected]", "[email protected]", "Com va?")
val messagesAreTheSame = message2 == message3  // true

Mimo, że message1 oraz message2 odnoszą się do innych obiektów, to ich wartości są identyczne.

Kopiowanie

Możliwe jest stworzenie płytkiej kopii (ang. shallow copy) instancji klasy przypadku używając metody copy. Opcjonalnie można zmienić jeszcze wybrane parametry konstruktora.

case class Message(sender: String, recipient: String, body: String)
val message4 = Message("[email protected]", "[email protected]", "Me zo o komz gant ma amezeg")
val message5 = message4.copy(sender = message4.recipient, recipient = "[email protected]")
message5.sender  // [email protected]
message5.recipient // [email protected]
message5.body  // "Me zo o komz gant ma amezeg"

Odbiorca wiadomości 4 message4.recipient jest użyty jako nadawca wiadomości 5 message5.sender, ciało wiadomości 5 zostało skopiowane bez zmian z wiadomości 4.

Contributors to this page: