Tour of Scala

Cechy

Language

Cechy (Traits) są używane, aby współdzielić interfejsy i pola pomiędzy klasami. Są bardzo podobne do interfejsów w Javie 8. Cechy mogą być rozszerzane przez klasy i obiekty, jednak nie można stworzyć instancji danej cechy. Z tego powodu cechy nie przyjmują parametrów wartości.

Definiowanie cechy

Minimalna definicja cechy składa się ze słowa kluczowego trait oraz identyfikatora.

trait HairColor

Cechy są szczególnie przydatne jako generyczne typy zawierające abstrakcyjne metody.

trait Iterator[A] {
 def hasNext: Boolean
 def next(): A
}

Rozszerzenie cechy trait Iterator[A] wymaga wskazania parametru typu A oraz zaimplementowania metod hasNext i next.

Używanie cech

Aby rozszerzyć cechę należy użyć słowa kluczowego extends. Następnie wymagane jest zaimplementowanie abstrakcyjnych składników danej cechy używając słowa kluczowego override.

trait Iterator[A] {
 def hasNext: Boolean
 def next(): A
}

class IntIterator(to: Int) extends Iterator[Int] {
 private var current = 0
 override def hasNext: Boolean = current < to
 override def next(): Int = {
  if (hasNext) {
   val t = current
   current += 1
   t
  } else 0
 }
}

val iterator = new IntIterator(10)
println(iterator.next()) // wyświetli 0
println(iterator.next()) // wyświetli 1

Klasa IntIterator przyjmuje parametr to (do) jako ograniczenie górne, oraz rozszerza extends Iterator[Int] - co oznacza, że metoda next musi zwrócić wartość typu Int.

Podtyp

Jeżeli w jakimś miejscu wymagana jest cecha pewnego typu, to zamiast niej można użyć jej podtypu.

import scala.collection.mutable.ArrayBuffer

trait Pet {
 val name: String
}

class Cat(val name: String) extends Pet
class Dog(val name: String) extends Pet

val dog = new Dog("Harry")
val cat = new Cat("Sally")

val animals = ArrayBuffer.empty[Pet]
animals.append(dog)
animals.append(cat)
animals.foreach(pet => println(pet.name)) // wyświetli Harry Sally

Cecha trait Pet posiada abstrakcyjne pole name, które zostaje zaimplementowane przez klasy Cat i Dog w ich konstruktorach. W ostatnim wierszu wywołujemy pet.name musi być ono zaimplementowane przez każdy podtyp cechy Pet.

Contributors to this page: