Tour of Scala

Dolne ograniczenia typów

Language

Podczas gdy górne ograniczenia typów zawężają typ do podtypu innego typu, dolne ograniczenia typów określają dany typ jako typ bazowy innego typu. Sformułowanie T >: A wyraża, że parametr typu T lub typ abstrakcyjny T odwołuje się do typu bazowego A.

Oto przykład, w którym jest to użyteczne:

case class ListNode[T](h: T, t: ListNode[T]) {
 def head: T = h
 def tail: ListNode[T] = t
 def prepend(elem: T): ListNode[T] =
  ListNode(elem, this)
}

Powyższy program implementuje listę jednokierunkową z operacją dodania elementu na jej początek. Niestety typ ten jest niezmienny według parametru typu klasy ListNode, tzn. ListNode[String] nie jest podtypem ListNode[Any]. Z pomocą adnotacji wariancji możemy wyrazić semantykę podtypowania:

case class ListNode[+T](h: T, t: ListNode[T]) { ... }

Niestety ten program się nie skompiluje, ponieważ adnotacja kowariancji może być zastosowana tylko, jeżeli zmienna typu jest używana wyłącznie w pozycji kowariantnej. Jako że zmienna typu T występuje jako parametr typu metody prepend, ta zasada jest złamana. Z pomocą dolnego ograniczenia typu możemy jednak zaimplementować tą metodę w taki sposób, że T występuje tylko w pozycji kowariantnej:

case class ListNode[+T](h: T, t: ListNode[T]) {
 def head: T = h
 def tail: ListNode[T] = t
 def prepend[U >: T](elem: U): ListNode[U] =
  ListNode(elem, this)
}

Uwaga: nowa wersja metody prepend ma mniej ograniczający typ. Przykładowo pozwala ona na dodanie obiektu typu bazowego elementów istniejącej listy. Wynikowa lista będzie listą tego typu bazowego.

Przykład, który to ilustruje:

object LowerBoundTest extends App {
 val empty: ListNode[Null] = ListNode(null, null)
 val strList: ListNode[String] = empty.prepend("hello")
                    .prepend("world")
 val anyList: ListNode[Any] = strList.prepend(12345)
}

Contributors to this page: