Tour of Scala

Adnotacje

Language

Adnotacje dodają meta-informacje do różnego rodzaju definicji.

Podstawową formą adnotacji jest @C lub @C(a1, ..., an). Tutaj C jest konstruktorem klasy C, który musi odpowiadać klasie scala.Annotation. Wszystkie argumenty konstruktora a1, ..., an muszą być stałymi wyrażeniami (czyli wyrażeniami takimi jak liczby, łańcuchy znaków, literały klasowe, enumeracje Javy oraz ich jednowymiarowe tablice).

Adnotację stosuje się do pierwszej definicji lub deklaracji która po niej następuje. Możliwe jest zastosowanie więcej niż jednej adnotacji przed definicją lub deklaracją. Kolejność według której są one określone nie ma istotnego znaczenia.

Znaczenie adnotacji jest zależne od implementacji. Na platformie Java poniższe adnotacje domyślnie oznaczają:

Scala Java
scala.SerialVersionUID serialVersionUID (pole)
scala.deprecated java.lang.Deprecated
scala.inline (since 2.6.0) brak odpowiednika
scala.native (since 2.6.0) native (słowo kluczowe)
scala.throws throws (słowo kluczowe)
scala.transient transient (słowo kluczowe)
scala.unchecked (od 2.4.0) brak odpowiednika
scala.volatile volatile (słowo kluczowe)
scala.beans.BeanProperty Design pattern

W poniższym przykładzie dodajemy adnotację throws do definicji metody read w celu obsługi rzuconego wyjątku w programie w Javie.

Kompilator Javy sprawdza, czy program zawiera obsługę dla wyjątków kontrolowanych poprzez sprawdzenie, które wyjątki mogą być wynikiem wykonania metody lub konstruktora. Dla każdego kontrolowanego wyjątku, który może być wynikiem wykonania, adnotacja throws musi określić klasę tego wyjątku lub jedną z jej klas bazowych. Ponieważ Scala nie pozwala na definiowanie wyjątków kontrolowanych, jeżeli chcemy obsłużyć wyjątek z kodu w Scali w Javie, należy dodać jedną lub więcej adnotacji throws określających klasy rzucanych wyjątków.

package examples
import java.io._
class Reader(fname: String) {
 private val in = new BufferedReader(new FileReader(fname))
 @throws(classOf[IOException])
 def read() = in.read()
}

Poniższy program w Javie wypisuje zawartość pliku, którego nazwa jest podana jako pierwszy argument w metodzie main:

package test;
import examples.Reader; // Klasa Scali !!
public class AnnotaTest {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      Reader in = new Reader(args[0]);
      int c;
      while ((c = in.read()) != -1) {
        System.out.print((char) c);
      }
    } catch (java.io.IOException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

Zakomentowanie adnotacji throws w klasie Reader spowoduje poniższy błąd kompilacji głównego programu w Javie:

Main.java:11: exception java.io.IOException is never thrown in body of
corresponding try statement
    } catch (java.io.IOException e) {
     ^
1 error

Adnotacje Javy

Java w wersji 1.5 wprowadziła możliwość definiowania metadanych przez użytkownika w postaci adnotacji. Kluczową cechą adnotacji jest to, że polegają one na określaniu par nazwa-wartość w celu inicjalizacji jej elementów. Na przykład, jeżeli potrzebujemy adnotacji w celu śledzenia źródeł pewnej klasy, możemy ją zdefiniować w następujący sposób:

@interface Source {
 public String URL();
 public String mail();
}

I następnie zastosować w taki sposób:

@Source(URL = "https://coders.com/",
    mail = "[email protected]")
public class MyClass extends HisClass ...

Zastosowanie adnotacji w Scali wygląda podobnie jak wywołanie konstruktora, gdzie wymagane jest podanie nazwanych argumentów:

@Source(URL = "https://coders.com/",
    mail = "[email protected]")
class MyScalaClass ...

Składnia ta może się wydawać nieco nadmiarowa, jeżeli adnotacja składa się tylko z jednego elementu (bez wartości domyślnej), zatem jeżeli nazwa pola jest określona jako value, może być ona stosowana w Javie stosując składnię podobną do konstruktora:

@interface SourceURL {
  public String value();
  public String mail() default "";
}

Następnie ją można zastosować:

@SourceURL("https://coders.com/")
public class MyClass extends HisClass ...

W tym przypadku Scala daje taką samą możliwość:

@SourceURL("https://coders.com/")
class MyScalaClass ...

Element mail został zdefiniowany z wartością domyślną, zatem nie musimy jawnie określać wartości dla niego. Jednakże, jeżeli chcemy tego dokonać, Java nie pozwala nam na mieszanie tych styli:

@SourceURL(value = "https://coders.com/",
      mail = "[email protected]")
public class MyClass extends HisClass ...

Scala daje nam większą elastyczność w tym aspekcie:

@SourceURL("https://coders.com/",
      mail = "[email protected]")
  class MyScalaClass ...

Contributors to this page: