Tour of Scala

Konwersje niejawne

Language

Konwersja niejawna z typu S do T jest określona przez wartość domniemaną, która jest funkcją typu S => T lub przez metodę domniemaną odpowiadającą funkcji tego typu.

Konwersje niejawne mogą być są zastosowane w jednej z dwóch sytuacji:

  • Jeżeli wyrażenie e jest typu S i S nie odpowiada wymaganemu typowi T.
  • W przypadku wyboru e.m z e typu T, jeżeli m nie jest elementem T.

W pierwszym przypadku wyszukiwana jest konwersja c, którą można zastosować do e, aby uzyskać wynik typu T. W drugim przypadku wyszukiwana jest konwersja c, którą można zastosować do e i której wynik zawiera element nazwany m.

Poniższa operacja na dwóch listach xs oraz ys typu List[Int] jest dopuszczalna:

xs <= ys

Zakładając że metody niejawne list2ordered oraz int2ordered zdefiniowane poniżej znajdują się w danym zakresie:

implicit def list2ordered[A](x: List[A])
    (implicit elem2ordered: A => Ordered[A]): Ordered[List[A]] =
  new Ordered[List[A]] { /* .. */ }

implicit def int2ordered(x: Int): Ordered[Int] =
  new Ordered[Int] { /* .. */ }

Domyślnie importowany obiekt scala.Predef deklaruje kilka predefiniowanych typów (np. Pair) i metod (np. assert) ale także wiele użytecznych konwersji niejawnych.

Przykładowo, kiedy wywołujemy metodę Javy, która wymaga typu java.lang.Integer, dopuszczalne jest przekazanie typu scala.Int. Dzieje się tak ponieważ Predef definiuje poniższe konwersje niejawne:

import scala.language.implicitConversions

implicit def int2Integer(x: Int): Integer =
  Integer.valueOf(x)

Aby zdefiniować własne konwersje niejawne, należy zaimportować scala.language.implicitConversions (albo uruchomić kompilator z opcją -language:implicitConversions). Ta funkcjonalność musi być włączona jawnie ze względu na problemy, jakie mogą się wiązać z ich nadmiernym stosowaniem.

Contributors to this page: