Tour of Scala

Typy abstrakcyjne

Language

W Scali klasy są parametryzowane wartościami (parametry konstruktora) oraz typami (jeżeli klasa jest generyczna). Aby zachować regularność, zarówno typy jak i wartości są elementami klasy. Analogicznie mogą one być konkretne albo abstrakcyjne.

Poniższy przykład definiuje wartość określaną przez abstrakcyjny typ będący elementem cechy Buffer:

trait Buffer {
 type T
 val element: T
}

Typy abstrakcyjne są typami, które nie są jednoznacznie określone. W powyższym przykładzie wiemy tylko, że każdy obiekt klasy Buffer posiada typ T, ale definicja klasy Buffer nie zdradza jakiemu konkretnie typowi on odpowiada. Tak jak definicje wartości, możemy także nadpisać definicje typów w klasach pochodnych. Pozwala to nam na odkrywanie dodatkowych informacji o abstrakcyjnym typie poprzez zawężanie jego ograniczeń (które opisują możliwe warianty konkretnego typu).

W poniższym programie definiujemy klasę SeqBuffer, która ogranicza możliwe typy T do pochodnych sekwencji Seq[U] dla nowego typu U:

abstract class SeqBuffer extends Buffer {
 type U
 type T <: Seq[U]
 def length = element.length
}

Cechy oraz klasy z abstrakcyjnymi typami są często używane w połączeniu z anonimowymi klasami. Aby to zilustrować, wykorzystamy program, w którym utworzymy bufor sekwencji ograniczony do listy liczb całkowitych:

abstract class IntSeqBuffer extends SeqBuffer {
 type U = Int
}

def newIntSeqBuf(elem1: Int, elem2: Int): IntSeqBuffer =
 new IntSeqBuffer {
  type T = List[U]
  val element = List(elem1, elem2)
 }
val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
println("length = " + buf.length)
println("content = " + buf.element)

Typ zwracany przez metodę newIntSeqBuf nawiązuje do specjalizacji cechy Buffer, w której typ U jest równy Int. Podobnie w anonimowej klasie tworzonej w metodzie newIntSeqBuf określamy T jako List[Int].

Warto zwrócić uwagę, że często jest możliwa zamiana abstrakcyjnych typów w parametry typów klas i odwrotnie. Poniższy przykład stosuje wyłącznie parametry typów:

abstract class Buffer[+T] {
 val element: T
}
abstract class SeqBuffer[U, +T <: Seq[U]] extends Buffer[T] {
 def length = element.length
}

def newIntSeqBuf(e1: Int, e2: Int): SeqBuffer[Int, Seq[Int]] =
 new SeqBuffer[Int, List[Int]] {
  val element = List(e1, e2)
 }
val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
println("length = " + buf.length)
println("content = " + buf.element)

Należy też pamiętać o zastosowaniu adnotacji wariancji. Inaczej nie byłoby możliwe ukrycie konkretnego typu sekwencji obiektu zwracanego przez metodę newIntSeqBuf.

Contributors to this page: