Tour of Scala

Obiekty pakietu

Language

Obiekty pakietu

Scala udostępnia obiekty pakietu jako wygodny kontener wspóldzielony w całym pakiecie.

Obiekty pakietu mogą zawierać dowolne definicje, nie tylko definicje zmiennych i metod. Na przykład, są często używane do przechowywania aliasów typów i niejawnych konwersji. Obiekty pakietu mogą nawet dziedziczyć klasy i cechy (traits) Scali.

Zgodnie z konwencją, kod źródłowy obiektu pakietu jest zwykle umieszczany w pliku źródłowym o nazwie package.scala.

Każdy pakiet może mieć jeden obiekt pakietu. Wszelkie definicje umieszczone w obiekcie pakietu traktowane są jak członkowie samego pakietu.

Zobacz przykład poniżej. Załóżmy najpierw, że w pakiecie gradening.fruits zdefiniowana jest klasa Fruit i trzy obiekty tej klasy:

// in file gardening/fruits/Fruit.scala
package gardening.fruits

case class Fruit(name: String, color: String)
object Apple extends Fruit("Apple", "green")
object Plum extends Fruit("Plum", "blue")
object Banana extends Fruit("Banana", "yellow")

Teraz załóżmy, że chcesz umieścić zmienną planted i metodę showFruit bezpośrednio w pakiecie gardening.fruits. Możesz zrobić to w następujący sposób:

// in file gardening/fruits/package.scala
package gardening
package object fruits {
 val planted = List(Apple, Plum, Banana)
 def showFruit(fruit: Fruit): Unit = {
  println(s"${fruit.name}s are ${fruit.color}")
 }
}

Jako przykład tego, jak wygląda użycie definicji przygorowanych w ten sposób, obiekt PrintPlanted importuje planted i showFruit w ten sam sposób, w jaki importuje klasę Fruit - używając importu wieloznacznego w pakiecie gardening.fruits.

// in file PrintPlanted.scala
import gardening.fruits._
object PrintPlanted {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  for (fruit <- planted) {
   showFruit(fruit)
  }
 }
}

Obiekty pakietu są podobne do innych obiektów, co oznacza, że można je tworzyć przy użyciu dziedziczenia. Na przykład można łączyć kilka cech:

package object fruits extends FruitAliases with FruitHelpers {
 // tutaj znajdują się pomocniki (helpers) i zmienne
}

Contributors to this page: