Tour of Scala

Funkcje wyższego rzędu

Language

Scala pozwala na definiowanie funkcji wyższego rzędu. Są to funkcje, które przyjmują funkcje jako parametry lub których wynik również jest funkcją. Jest to możliwe, ponieważ w Scali funkcje są wartościami pierwszej kategorii (first-class values). Terminologia może w tym momencie wydawać się niejasna, pojęcie “funkcja wyższego rzędu” będzie używane zarówno dla metod jak i funkcji przyjmujących jako parametry funkcje lub zwracających inne funkcje.

Jednym z najczęściej spotykanych przykładów funkcji wyższego rzędu jest funkcja map, która dostępna jest dla kolekcji w Scali.

val salaries = Seq(20000, 70000, 40000)
val doubleSalary = (x: Int) => x * 2
val newSalaries = salaries.map(doubleSalary) // List(40000, 140000, 80000)

Funkcja doubleSalary przyjmuje jako parametr wartość x typu Int i zwraca x * 2. Ogólnie mówiąc, krotka po lewej stronie strzałki => jest listą parametrów, a wartość wyrażenia po prawej stronie jest tym, co zostanie zwrócone. W trzecim wierszu funkcja doubleSalary zostaje zastosowana na każdym elemencie listy salaries.

Aby zredukować trochę kod, możemy dodatkowo użyć funkcji anonimowej i przekazać ją bezpośrednio jako argument do funkcji map:

val salaries = Seq(20000, 70000, 40000)
val newSalaries = salaries.map(x => x * 2) // List(40000, 140000, 80000)

Zauważ, że w powyższym przykładzie x nie jest zadeklarowane jako typ Int. Dzieje się tak, ponieważ kompilator może wywnioskować typ, bazując na typie funkcji oczekiwanej przez map. Poniżej jeszcze bardziej idiomatyczny sposób napisania tego kodu:

val salaries = Seq(20000, 70000, 40000)
val newSalaries = salaries.map(_ * 2)

Ponieważ kompilator Scali zna typ parametru (pojedynczy Int), wystarczy jedynie dostarczyć prawą stronę funkcji. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że należy użyć _ zamiast nazwy parametru (w poprzednim przykładzie było to x).

Konwertowanie metod w funkcje

Możliwe jest, aby przekazać metody jako argumenty do funkcji wyższego rzędu. Kompilator automatycznie przekonwertuje metodę w funkcję.

case class WeeklyWeatherForecast(temperatures: Seq[Double]) {

 private def convertCtoF(temp: Double) = temp * 1.8 + 32

 def forecastInFahrenheit: Seq[Double] = temperatures.map(convertCtoF) // <-- przekazanie metody convertCtoF
}

W tym przykładzie metoda convertCtoF jest przekazana do funkcji forecastInFahrenheit. Jest to możliwe, ponieważ kompilator konwertuje metodę convertCtoF w funkcję x => convertCtoF(x) (uwaga: x będzie tutaj wygenerowaną nazwą, która na pewno będzie unikalna w swoim zakresie).

Funkcje przyjmujące inne funkcje

Jednym z powodów użycia funkcji wyższego rzędu jest zredukowanie nadmiarowego kodu. Powiedzmy, że chcemy stworzyć metody, które potrafią zwiększyć czyjeś wynagrodzenie wg. jakiegoś współczynnika. Bez użycia funkcji wyższego rzędu mogłoby to wyglądać w następujący sposób:

object SalaryRaiser {

 def smallPromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  salaries.map(salary => salary * 1.1)

 def greatPromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  salaries.map(salary => salary * math.log(salary))

 def hugePromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  salaries.map(salary => salary * salary)
}

Zauważ, że każda z trzech metod różni się jedynie współczynnikiem z jakim zmienia wynagrodzenie. Aby to uprościć, możemy wydzielić powtórzony kod do funkcji wyższego rzędu:

object SalaryRaiser {

 private def promotion(salaries: List[Double], promotionFunction: Double => Double): List[Double] =
  salaries.map(promotionFunction)

 def smallPromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  promotion(salaries, salary => salary * 1.1)

 def bigPromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  promotion(salaries, salary => salary * math.log(salary))

 def hugePromotion(salaries: List[Double]): List[Double] =
  promotion(salaries, salary => salary * salary)
}

Nowa metoda, promotion, przyjmuje jako parametr listę wynagrodzeń oraz funkcję typu Double => Double (funkcję, która przyjmuje jako parametr Double i zwraca Double) oraz zwraca produkt.

Funkcje zwracające inne funkcje

Istnieją pewne sytuacje, kiedy chcemy wygenerować jakieś funkcje. Oto przykład funkcji zwracającej inną funkcję.

def urlBuilder(ssl: Boolean, domainName: String): (String, String) => String = {
 val schema = if (ssl) "https://" else "http://"
 (endpoint: String, query: String) => s"$schema$domainName/$endpoint?$query"
}

val domainName = "www.example.com"
def getURL = urlBuilder(ssl=true, domainName)
val endpoint = "users"
val query = "id=1"
val url = getURL(endpoint, query) // "https://www.example.com/users?id=1": String

Zwróć uwagę na typ zwracany funkcji urlBuilder - jest to (String, String) => String. Oznacza to, że urlBuilder zwraca funkcję anonimową biorącą jako parametry dwie wartości typu String i zwracającą String. W tym wypadku zwracaną funkcją jest (endpoint: String, query: String) => s"https://www.example.com/$endpoint?$query".

Contributors to this page: