Tour of Scala

Metody polimorficzne

Language

Metody w Scali mogą być parametryzowane zarówno przez wartości, jak i typy. Tak jak na poziomie klas, wartości parametrów zawierają się w parze nawiasów okrągłych, podczas gdy parametry typów są deklarawane w parze nawiasów kwadratowych.

Przykład poniżej:

def dup[T](x: T, n: Int): List[T] = {
  if (n == 0)
    Nil
  else
    x :: dup(x, n - 1)
}

println(dup[Int](3, 4))
println(dup("three", 3))

Metoda dup jest sparametryzowana przez typ T i parametry wartości x: T oraz n: Int. W pierwszym wywołaniu dup są przekazane wszystkie parametry, ale - jak pokazuje kolejna linijka - nie jest wymagane jawne podanie właściwych parametrów typów. System typów w Scali może inferować tego rodzaju typy. Dokonuje się tego poprzez sprawdzenie, jakiego typu są parametry dane jako wartości argumentów oraz na podstawie kontekstu wywołania metody.

Contributors to this page: