Tour of Scala

Klasy generyczne

Language

Scala posiada wbudowaną obsługą klas parametryzowanych przez typy. Tego typu klasy generyczne są szczególnie użyteczne podczas tworzenia klas kolekcji.

Poniższy przykład demonstruje zastosowanie parametrów generycznych:

class Stack[T] {
 var elems: List[T] = Nil
 def push(x: T): Unit =
  elems = x :: elems
 def top: T = elems.head
 def pop(): Unit = { elems = elems.tail }
}

Klasa Stack modeluje zmienny stos zawierający elementy dowolnego typu T. Parametr T narzuca ograniczenie dla metod takie, że tylko elementy typu T mogą zostać dodane do stosu. Podobnie metoda top może zwrócić tylko elementy danego typu.

Przykłady zastosowania:

object GenericsTest extends App {
 val stack = new Stack[Int]
 stack.push(1)
 stack.push('a')
 println(stack.top)
 stack.pop()
 println(stack.top)
}

Wyjściem tego programu będzie:

97
1

Uwaga: podtypowanie typów generycznych jest domyślnie określane jako invariant (niezmienne). Oznacza to, że mając stos znaków typu Stack[Char], nie można go użyć jako stos typu Stack[Int]. Byłoby to błędne, ponieważ pozwalałoby to nam na wprowadzenie liczb całkowitych do stosu znaków. Zatem Stack[T] jest tylko podtypem Stack[S] jeżeli S = T. Ponieważ jednak jest to dość ograniczające, Scala posiada mechanizm adnotacji parametrów typów pozwalający na kontrolę zachowania podtypowania typów generycznych.

Contributors to this page: