Tour of Scala

Generičke klase

Language

Generičke klase su klase koje primaju tipove kao parametre. Vrlo su korisne za implementiranje kolekcija.

Definisanje generičke klase

Generičke klase primaju tip kao parametar u uglastim zagradama []. Konvencija je da se koristi slovo A kao identifikator tipa, mada se može koristiti bilo koje ime.

class Stack[A] {
 private var elements: List[A] = Nil
 def push(x: A): Unit =
  elements = x :: elements
 def peek: A = elements.head
 def pop(): A = {
  val currentTop = peek
  elements = elements.tail
  currentTop
 }
}

Ova implementacija Stack klase prima bilo koji tip A kao parametar. Ovo znači da unutarnja lista, var elements: List[A] = Nil, može čuvati samo elemente tipa A. Metoda def push prima samo objekte tipa A (napomena: elements = x :: elements dodjeljuje varijabli elements novu listu kreiranu dodavanjem x na trenutne elements).

Korištenje

Da bi koristili generičku klasu, stavite tip u uglaste zagrade umjesto A.

val stack = new Stack[Int]
stack.push(1)
stack.push(2)
println(stack.pop) // prints 2
println(stack.pop) // prints 1

Instanca stack može čuvati samo Int-ove. Međutim, ako tipski argument ima podtipove, oni mogu biti proslijeđeni:

class Fruit
class Apple extends Fruit
class Banana extends Fruit

val stack = new Stack[Fruit]
val apple = new Apple
val banana = new Banana

stack.push(apple)
stack.push(banana)

Klasa Apple i Banana obje nasljeđuju Fruit tako da možemo stavljati instance apple i banana na stek za Fruit.

Napomena: nasljeđivanje generičkih tipova je *invarijantno*. Ovo znači da ako imamo stek karaktera, koji ima tip Stack[Char] onda on ne može biti korišten kao stek cijelih brojeva tipa Stack[Int]. Ovo bi bilo netačno (unsound) jer bi onda mogli stavljati i integere na stek karaktera. Zaključimo, Stack[A] je podtip Stack[B] ako i samo ako je A = B. Pošto ovo može biti prilično ograničavajuće, Scala ima i anotacije tipskih parametara za kontrolisanje ponašanja podtipova generičkih tipova.

Contributors to this page: