Tour of Scala

Složeni tipovi

Language

Ponekad je potrebno izraziti da je tip objekta podtip nekoliko drugih tipova. U Scali ovo može biti izraženo pomoću složenih tipova, koji su presjeci tipova objekata.

Pretpostavimo da imamo dva trejta: Cloneable i Resetable:

trait Cloneable extends java.lang.Cloneable {
  override def clone(): Cloneable = {
    super.clone().asInstanceOf[Cloneable]
  }
}
trait Resetable {
  def reset: Unit
}

Pretpostavimo da želimo napisati funkciju cloneAndReset koja prima objekt, klonira ga i resetuje originalni objekt:

def cloneAndReset(obj: ?): Cloneable = {
  val cloned = obj.clone()
  obj.reset
  cloned
}

Postavlja se pitanje koji bi trebao biti tip parametra obj. Ako je Cloneable onda objekt može biti clone-iran, ali ne i reset-ovan; ako je Resetable onda se može reset, ali ne i clone. Da bi izbjegli kastovanje tipa u ovoj situaciji, možemo navesti tip obj da bude oboje Cloneable i Resetable. Ovaj složeni tip u Scali se piše kao: Cloneable with Resetable.

Ovo je ažurirana funkcija:

def cloneAndReset(obj: Cloneable with Resetable): Cloneable = {
  //...
}

Složeni tipovi mogu se sastojati od više tipova i mogu imati jednu rafinaciju koja može biti korištena da suzi potpis postojećih članova objekta. General forma je: A with B with C ... { refinement }

Primjer za upotrebu rafinacije dat je na stranici o apstraktnim tipovima.

Contributors to this page: