Tour of Scala

Pakiety i importy

Language

Pakiety i importy

Scala używa pakietów do tworzenia przestrzeni nazw (namespaces), które umożliwiają modularyzację programów.

Tworzenie pakietu

Pakiety są tworzone przez zadeklarowanie jednej lub więcej nazw pakietów w górnej części pliku Scali.

package users

class User

Jedną z konwencji jest nadawanie pakietowi takiej samej nazwy, jak nazwa katalogu zawierającego plik źródłowy. Jednak Scala jest niezależna od układu plików. Struktura katalogów projektu SBT dla package users może wyglądać następująco:

- ExampleProject
 - build.sbt
 - project
 - src
  - main
   - scala
    - users
     User.scala
     UserProfile.scala
     UserPreferences.scala
  - test

Zwróć uwagę, że katalog users znajduje się w katalogu scala, a w pakiecie znajduje się wiele plików Scali. Każdy plik Scali w pakiecie może mieć tę samą deklarację pakietu. Innym sposobem deklarowania pakietów jest użycie nawiasów klamrowych:

package users {
 package administrators {
  class NormalUser
 }
 package normalusers {
  class NormalUser
 }
}

Jak widać, pozwala to na zagnieżdżanie pakietów i zapewnia większą kontrolę nad zakresem i hermetyzacją. Nazwa pakietu powinna być zapisana małymi literami, a jeśli kod jest tworzony w organizacji, która posiada witrynę internetową, powinna mieć następującą konwencję formatu: <top-level-domain>.<domain-name>.<project-name>. Na przykład, gdyby firma Google miała projekt o nazwie SelfDrivingCar, nazwa pakietu wyglądałaby następująco:

package com.google.selfdrivingcar.camera

class Lens

Może to odpowiadać następującej strukturze katalogów: SelfDrivingCar/src/main/scala/com/google/selfdrivingcar/camera/Lens.scala.

Import

Deklaracje import służą do uzyskiwania dostępu do elementów składowych (members, tzn.: klasy, cechy, funkcje itp.) w innych pakietach. Aby uzyskać dostęp do elementów tego samego pakietu, nie jest wymagana deklaracja import. Deklaracje import są selektywne.

import users._ // zaimportuj wszystko z pakietu użytkowników
import users.User // zaimportuj klasę User
import users.{User, UserPreferences} // zaimportuj tylko wybrane elementy
import users.{UserPreferences => UPrefs} // zaimportuj i zmień nazwę dla wygody

Jedną z różnic w Scali od Javy jest to, że deklarację import można umieścić w dowolnym miejscu:

def sqrtplus1(x: Int) = {
 import scala.math.sqrt
 sqrt(x) + 1.0
}

W przypadku konfliktu nazw i konieczności podania pełnej ścieżki w hierarchii nazw pakietów, poprzedź nazwę pakietu przedrostkiem _root_:

package accounts

import _root_.users._

Uwaga: pakiety scala i java.lang oraz object Predef są domyślnie importowane.

Contributors to this page: