Cechy

Zbliżone do interfejsów Javy cechy są wykorzystywane do definiowania typów obiektów poprzez określenie sygnatur wspieranych metod. Podobnie jak w Javie 8, Scala pozwala cechom na częściową implementację, tzn. jest możliwe podanie domyślnej implementacji dla niektórych metod. W przeciwieństwie do klas, cechy nie mogą posiadać parametrów konstruktora.

Przykład definicji cechy której zadaniem jest określanie podobieństwa z innym obiektem:

trait Similarity {
 def isSimilar(x: Any): Boolean
 def isNotSimilar(x: Any): Boolean = !isSimilar(x)
}

Powyższa cecha składa się z dwóch metod: isSimilar oraz isNotSimilar. Mimo że isSimilar nie posiada implementacji (odpowiada metodzie abstrakcyjnej w Javie), isNotSimilar definiuje konkretną implementację. W ten sposób klasy, które łączą tą cechę, muszą tylko zdefiniować implementacją dla metody isSimilar. Zachowanie isNotSimilar jest dziedziczone bezpośrednio z tej cechy. Cechy są zazwyczaj łączone z klasami lub innymi cechami poprzez kompozycję domieszek:

class Point(xc: Int, yc: Int) extends Similarity {
 var x: Int = xc
 var y: Int = yc
 def isSimilar(obj: Any) =
  obj.isInstanceOf[Point] &&
  obj.asInstanceOf[Point].x == x
}

object TraitsTest extends App {
 val p1 = new Point(2, 3)
 val p2 = new Point(2, 4)
 val p3 = new Point(3, 3)
 val p4 = new Point(2, 3)
 println(p1.isSimilar(p2))
 println(p1.isSimilar(p3))
 // Metoda isNotSimilar jest zdefiniowana w Similarity
 println(p1.isNotSimilar(2))
 println(p1.isNotSimilar(p4))
}

Wynik działania programu:

true
false
true
false