Hierarchia typów

W przeciwieństwie do Javy wszystkie wartości w Scali są obiektami (wliczając w to wartości numeryczne i funkcje). Ponieważ Scala bazuje na klasach, wszystkie wartości są instancjami klasy. Można zatem powiedzieć, że Scala posiada zunifikowany system typów. Poniższy diagram ilustruje hierarchię klas Scali:

Scala Type Hierarchy

Hierarchia Klas Scali

Klasa bazowa dla wszystkich klas scala.Any posiada dwie bezpośrednie klasy pochodne: scala.AnyVal oraz scala.AnyRef, które reprezentują dwie różne rodziny klas: klasy wartości oraz klasy referencji. Klasy wartości są predefiniowane i odpowiadają one typom prymitywnym z języków takich jak Java. Wszystkie inne klasy definiują typy referencyjne. Klasy zdefiniowane przez użytkownika są domyślnie typami referencyjnymi, tzn. są one zawsze podtypem klasy scala.AnyRef. W kontekście maszyny wirtualnej Javy scala.AnyRef odpowiada typowi java.lang.Object. Powyższy diagram ilustruje także konwersje implicit pomiędzy klasami wartości.

Poniższy przykład pokazuje, że liczby, znaki, wartości logiczne oraz funkcje są obiektami:

object UnifiedTypes extends App {
 val fun: Int => Int = _ + 1   // deklaracja funkcji
 val set = new scala.collection.mutable.LinkedHashSet[Any]
 set += "To jest łańcuch znaków" // dodaj łańcuch znaków
 set += 732           // dodaj liczbę
 set += 'c'           // dodaj znak
 set += true           // dodaj wartość logiczną
 set += fun _          // dodaj funkcję
 set foreach println
}

Program deklaruje aplikację UnifiedTypes w postaci obiektu singleton rozszerzającego klasę App. Aplikacja definiuje zmienną lokalną set odwołującą się do instancji klasy LinkedHashSet[Any], która reprezentuje zbiór obiektów dowolnego typu (Any). Ostatecznie program wypisuje wszystkie elementy tego zbioru.

Wynik działania programu:

To jest łańcuch znaków
732
c
true
<function>