Klasy

Klasy w Scali określają schemat obiektów podczas wykonania programu. Oto przykład definicji klasy Point:

class Point(var x: Int, var y: Int) {
 def move(dx: Int, dy: Int): Unit = {
  x = x + dx
  y = y + dy
 }
 override def toString: String =
  "(" + x + ", " + y + ")"
}

Klasy w Scali są sparametryzowane poprzez argumenty konstruktora. Powyższy kod wymaga podania dwóch argumentów konstruktora: x i y. Oba parametry są widoczne w zasięgu ciała klasy.

Klasa Point zawiera także dwie metody: move i toString. move pobiera dwa argumenty w postaci liczb całkowitych, ale nie zwraca żadnej wartości (zwracany typ Unit odpowiada void w językach takich jak Java). Z drugiej strony toString nie wymaga żadnych parametrów, ale zwraca łańcuch znaków typu String. Ponieważ toString przesłania predefiniowaną metodę toString, jest ona oznaczona słowem kluczowym override.

Należy dodać, że w Scali nie jest wymagane podanie słowa kluczowego return w celu zwrócenia wartości. Dzięki temu, że każdy blok kodu w Scali jest wyrażeniem, wartością zwracaną przez metodę jest ostatnie wyrażenie w ciele metody. Dodatkowo proste wyrażenia, takie jak zaprezentowane na przykładzie implementacji toString nie wymagają podania klamer, zatem można je umieścić bezpośrednio po definicji metody.

Instancje klasy można tworzyć w następujący sposób:

object Classes {
 def main(args: Array[String]) {
  val pt = new Point(1, 2)
  println(pt)
  pt.move(10, 10)
  println(pt)
 }
}

Program definiuje wykonywalną aplikację w postaci obiektu singleton z główną metodą main. Metoda main tworzy nową instancję typu Point i zapisuje ją do wartości pt. Istotną rzeczą jest to, że wartości zdefiniowane z użyciem słowa kluczowego val różnią się od zmiennych określonych przez var (jak w klasie Point powyżej) tym, że nie dopuszczają aktualizacji ich wartości.

Wynik działania programu:

(1, 2)
(11, 12)