Klasy przypadków

Scala wspiera mechanizm klas przypadków. Klasy przypadków są zwykłymi klasami z dodatkowymi założeniami:

 • Domyślnie niemutowalne
 • Można je dekomponować poprzez dopasowanie wzorca
 • Porównywane poprzez podobieństwo strukturalne zamiast przez referencje
 • Zwięzła składnia tworzenia obiektów i operacji na nich

Poniższy przykład obrazuje hierarchię typów powiadomień, która składa się z abstrakcyjnej klasy Notification oraz trzech konkretnych rodzajów zaimplementowanych jako klasy przypadków Email, SMS i VoiceRecording:

abstract class Notification
case class Email(sourceEmail: String, title: String, body: String) extends Notification
case class SMS(sourceNumber: String, message: String) extends Notification
case class VoiceRecording(contactName: String, link: String) extends Notification

Tworzenie obiektu jest bardzo proste: (Zwróć uwagę na to, że słowo new nie jest wymagane)

val emailFromJohn = Email("john.doe@mail.com", "Greetings From John!", "Hello World!")

Parametry konstruktora klasy przypadków są traktowane jako publiczne wartości i można się do nich odwoływać bezpośrednio:

val title = emailFromJohn.title
println(title) // wypisuje "Greetings From John!"

W klasach przypadków nie można modyfikować wartości pól. (Z wyjątkiem sytuacji kiedy dodasz var przed nazwą pola)

emailFromJohn.title = "Goodbye From John!" // Jest to błąd kompilacji, gdyż pola klasy przypadku są domyślnie niezmienne

Zamiast tego możesz utworzyć kopię używając metody copy:

val editedEmail = emailFromJohn.copy(title = "I am learning Scala!", body = "It's so cool!")

println(emailFromJohn) // wypisuje "Email(john.doe@mail.com,Greetings From John!,Hello World!)"
println(editedEmail) // wypisuje "Email(john.doe@mail.com,I am learning Scala,It's so cool!)"

Dla każdej klasy przypadku kompilator Scali wygeneruje metodę equals implementującą strukturalne porównanie obiektów oraz metodę toString. Przykład:

val firstSms = SMS("12345", "Hello!")
val secondSms = SMS("12345", "Hello!")

if (firstSms == secondSms) {
 println("They are equal!")
}

println("SMS is: " + firstSms)

Wypisze:

They are equal!
SMS is: SMS(12345, Hello!)

Jednym z najważniejszych zastosowań klas przypadków (skąd też się wzięła ich nazwa) jest dopasowanie wzorca. Poniższy przykład pokazuje działanie funkcji, która zwraca różne komunikaty w zależności od rodzaju powiadomienia:

def showNotification(notification: Notification): String = {
 notification match {
  case Email(email, title, _) =>
   "You got an email from " + email + " with title: " + title
  case SMS(number, message) =>
   "You got an SMS from " + number + "! Message: " + message
  case VoiceRecording(name, link) =>
   "you received a Voice Recording from " + name + "! Click the link to hear it: " + link
 }
}

val someSms = SMS("12345", "Are you there?")
val someVoiceRecording = VoiceRecording("Tom", "voicerecording.org/id/123")

println(showNotification(someSms))
println(showNotification(someVoiceRecording))

// wypisuje:
// You got an SMS from 12345! Message: Are you there?
// you received a Voice Recording from Tom! Click the link to hear it: voicerecording.org/id/123

Poniżej bardziej skomplikowany przykład używający if w celu określenia dodatkowych warunków dopasowania:

def showNotificationSpecial(notification: Notification, specialEmail: String, specialNumber: String): String = {
 notification match {
  case Email(email, _, _) if email == specialEmail =>
   "You got an email from special someone!"
  case SMS(number, _) if number == specialNumber =>
   "You got an SMS from special someone!"
  case other =>
   showNotification(other) // nic szczególnego, wywołaj domyślną metodę showNotification
 }
}

val SPECIAL_NUMBER = "55555"
val SPECIAL_EMAIL = "jane@mail.com"
val someSms = SMS("12345", "Are you there?")
val someVoiceRecording = VoiceRecording("Tom", "voicerecording.org/id/123")
val specialEmail = Email("jane@mail.com", "Drinks tonight?", "I'm free after 5!")
val specialSms = SMS("55555", "I'm here! Where are you?")

println(showNotificationSpecial(someSms, SPECIAL_EMAIL, SPECIAL_NUMBER))
println(showNotificationSpecial(someVoiceRecording, SPECIAL_EMAIL, SPECIAL_NUMBER))
println(showNotificationSpecial(specialEmail, SPECIAL_EMAIL, SPECIAL_NUMBER))
println(showNotificationSpecial(specialSms, SPECIAL_EMAIL, SPECIAL_NUMBER))

// wypisuje: 
// You got an SMS from 12345! Message: Are you there?
// you received a Voice Recording from Tom! Click the link to hear it: voicerecording.org/id/123
// You got an email from special someone!
// You got an SMS from special someone!

Programując w Scali zachęca się, abyś jak najszerzej używał klas przypadków do modelowania danych, jako że kod, który je wykorzystuje, jest bardziej ekspresywny i łatwiejszy do utrzymania:

 • Obiekty niemutowalne uwalniają cię od potrzeby śledzenia zmian stanu
 • Porównanie przez wartość pozwala na porównywanie instancji tak, jakby były prymitywnymi wartościami
 • Dopasowanie wzorca znacząco upraszcza logikę rozgałęzień, co prowadzi do mniejszej ilości błędów i czytelniejszego kodu