Instrukcje for (For comprehension)

Scala posiada lekką składnię do wyrażania instrukcji for. Tego typu wyrażania przybierają formę for (enumerators) yield e, gdzie enumerators oznacza listę enumeratorów oddzielonych średnikami. Enumerator może być generatorem wprowadzającym nowe zmienne albo filtrem. Wyrażenie e określa wynik dla każdego powiązania wygenerowanego przez enumeratory i zwraca sekwencję tych wartości.

Przykład:

object ComprehensionTest1 extends App {
 def even(from: Int, to: Int): List[Int] =
  for (i <- List.range(from, to) if i % 2 == 0) yield i
 Console.println(even(0, 20))
}

To wyrażenie for w funkcji even wprowadza nową zmienną i typu Int, która jest kolejno wiązana ze wszystkimi wartościami listy List(from, from + 1, ..., to - 1). Instrukcja if i % 2 == 0 filtruje wszystkie liczby nieparzyste, tak aby ciało tego wyrażenia było obliczane tylko dla liczb parzystych. Ostatecznie całe to wyrażenie zwraca listę liczb parzystych.

Program zwraca następujący wynik:

List(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

Poniżej bardziej skomplikowany przykład, który oblicza wszystkie pary liczb od 0 do n-1, których suma jest równa danej wartości v:

object ComprehensionTest2 extends App {
 def foo(n: Int, v: Int) =
  for (i <- 0 until n;
     j <- i until n if i + j == v) yield
   (i, j);
 foo(20, 32) foreach {
  case (i, j) =>
   println(s"($i, $j)")
 }
}

Ten przykład pokazuje, że wyrażenia for nie są ograniczone do list. Każdy typ danych, który wspiera operacje: withFilter, map oraz flatMap (z odpowiednimi typami), może być użyty w instrukcjach for.

Wynik powyższego programu:

(13, 19)
(14, 18)
(15, 17)
(16, 16)

Istnieje szczególna postać instrukcji for, które zwracają Unit. Tutaj wiązania utworzone przez listę generatorów i filtrów są użyte do wykonania efektów ubocznych. Aby to osiągnąć, należy pominąć słowo kluczowe yield:

object ComprehensionTest3 extends App {
 for (i <- Iterator.range(0, 20);
    j <- Iterator.range(i, 20) if i + j == 32)
  println(s"($i, $j)")
}