Rozwijanie funkcji (Currying)

Funkcja może określić dowolną ilość list parametrów. Kiedy jest ona wywołana dla mniejszej liczby niż zostało to zdefiniowane, zwraca funkcję pobierającą dalsze listy parametrów jako jej argument.

Przykład rozwijania funkcji:

object CurryTest extends App {

 def filter(xs: List[Int], p: Int => Boolean): List[Int] =
  if (xs.isEmpty) xs
  else if (p(xs.head)) xs.head :: filter(xs.tail, p)
  else filter(xs.tail, p)

 def modN(n: Int)(x: Int) = ((x % n) == 0)

 val nums = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 println(filter(nums, modN(2)))
 println(filter(nums, modN(3)))
}

Uwaga: metoda modN jest częściowo zastosowana dla dwóch wywołań filter, gdyż jest wywołana tylko dla jej pierwszego argumentu. Wyrażenie modN(2) zwraca funkcję typu Int => Boolean - stąd też może być przekazane jako drugi argument funkcji filter.

Wynik działania powyższego programu:

List(2,4,6,8)
List(3,6)