Scala Cheatsheet

Scala Cheatsheet

Language
Contributed by Dmytro Kazanzhy

Ця шпаргалка створена завдяки Brendan O’Connor, та призначена для швидкого ознайомлення з синтаксичними конструкціями Scala. Ліцензовано Brendan O’Connor за ліцензією CC-BY-SA 3.0.

змінні
var x = 5

Вірно
x = 6
Змінна.
val x = 5

Невірно
x = 6
Константа (значення).
var x: Double = 5
Явне вказання типу.
функції
Вірно
def f(x: Int) = { x * x }

Невірно
def f(x: Int)  { x * x }
Визначення функції.
Прихована помилка: без = це процедура, що повертає Unit та може ввести в оману. Не підтримується зі Scala 2.13.
Вірно
def f(x: Any) = println(x)

Невірно
def f(x) = println(x)
Визначення функції.
Синтаксична помилка: для кожного аргументу має бути вказано тип.
type R = Double
Псевдонім (синонім) типу.
def f(x: R)
vs.
def f(x: => R)
Виклик-за-значенням.

Виклик-за-іменем (аргумент обчислюється кожен раз як до нього звертаються).
(x: R) => x * x
Анонімна функція.
(1 to 5).map(_ * 2)
vs.
(1 to 5).reduceLeft(_ + _)
Анонімна функція: підкреслення це позиційний аргумент, тобто місце, куди буде підставлено аргумент функції.
(1 to 5).map(x => x * x)
Анонімна функція: щоб використати аргумент двічі, треба його назвати. Зліва від => задається ім'я змінної, якій буде присвоєно аргумент та яку можна використати справа.
(1 to 5).map { x =>
 val y = x * 2
 println(y)
 y
}
Анонімна функція: блоковий стиль (фігурні дужки означають блок) повертає останній вираз.
(1 to 5) filter {
 _ % 2 == 0
} map {
 _ * 2
}
Анонімна функція: конвеєрний стиль.
def compose(g: R => R, h: R => R) =
 (x: R) => g(h(x))

val f = compose(_ * 2, _ - 1)
Анонімна функція: для передачі кількох блоків потрібні зовнішні дужки.
val zscore =
 (mean: R, sd: R) =>
  (x: R) =>
   (x - mean) / sd
Каррування, явний синтакси.
def zscore(mean: R, sd: R) =
 (x: R) =>
  (x - mean) / sd
Каррування, явний синтаксис.
def zscore(mean: R, sd: R)(x: R) =
 (x - mean) / sd
Каррування, синтаксичний цукор. Але:
val normer =
 zscore(7, 0.4) _
Потрібне кінцеве підкреслення, щоб отримати частково застосовану функцію (лише для версії з синтаксичним цукром).
def mapmake[T](g: T => T)(seq: List[T]) =
 seq.map(g)
Узагальнений тип (параметричний поліморфізм).
5.+(3); 5 + 3

(1 to 5) map (_ * 2)
Інфіксний цукор (метод з одним аргументом може бути викликано як оператор).
def sum(args: Int*) =
 args.reduceLeft(_+_)
Varargs (аргументи змінної довжини).
пакети
import scala.collection._
Імпорт всього вмісту пакету.
import scala.collection.Vector

import scala.collection.{Vector, Sequence}
Вибірковий імпорт.
import scala.collection.{Vector => Vec28}
Імпорт з перейменуванням.
import java.util.{Date => _, _}
Імпорт всього з java.util окрім Date.
На початку файлу:
package pkg

Пакет в певних межах:
package pkg {
 ...
}

Пакет одиночка (singleton):
package object pkg {
 ...
}
Оголошення пакету.
структури даних
(1, 2, 3)
Кортеж (Tuple). Трансформується у виклик Tuple3.
var (x, y, z) = (1, 2, 3)
Деструктивна прив'язка: кортеж розпаковується через зіставлення зі зразком (pattern matching).
Невірно
var x, y, z = (1, 2, 3)
Прихована помилка: кожна змінна прив'язана до всього кортежу.
var xs = List(1, 2, 3)
Список (імутабельний, тобто такий, що не змінюється).
xs(2)
Індексація через дужки (slides).
1 :: List(2, 3)
Додавання елементу до голови списку.
1 to 5
так само, як і
1 until 6

1 to 10 by 2
Синтаксичний цукор для діапазонів.
()
Пусті дужки це єдине значення для типу Unit.
Еквівалентно до void у C та Java.
управляючі конструкти
if (check) happy else sad
Умовний конструкт.
if (check) happy

так само, як і
if (check) happy else ()
Умовний конструкт (синтаксичний цукор).
while (x < 5) {
 println(x)
 x += 1
}
Цикл while.
do {
 println(x)
 x += 1
} while (x < 5)
Цикл do-while.
import scala.util.control.Breaks._
breakable {
 for (x <- xs) {
  if (Math.random < 0.1)
   break
 }
}
Break (slides).
for (x <- xs if x % 2 == 0)
 yield x * 10

так само, як і
xs.filter(_ % 2 == 0).map(_ * 10)
Цикл for: filter/map.
for ((x, y) <- xs zip ys)
 yield x * y

так само, як і
(xs zip ys) map {
 case (x, y) => x * y
}
Цикл for: деструктивна прив'язка.
for (x <- xs; y <- ys)
 yield x * y

так само, як і
xs flatMap { x =>
 ys map { y =>
  x * y
 }
}
Цикл for: декартів добуток.
for (x <- xs; y <- ys) {
 val div = x / y.toFloat
 println("%d/%d = %.1f".format(x, y, div))
}
Цикл for: імперативізм.
стильsprintf.
for (i <- 1 to 5) {
 println(i)
}
Цикл for: ітерація з включенням верхньої межі.
for (i <- 1 until 5) {
 println(i)
}
Цикл for: ітерація без включення верхньої межі.
зіставлення із зразком (pattern matching)
Вірно
(xs zip ys) map {
 case (x, y) => x * y
}

Невірно
(xs zip ys) map {
 (x, y) => x * y
}
Для зіставлення зі зразком необхідно використати case перед аргументами анонімної функції.
Невірно
val v42 = 42
24 match {
 case v42 => println("42")
 case _  => println("Not 42")
}
v42 буде інтерпретовано як ім'я змінної у зразку, яка буде вірно зіставлена з будь-яким Int значенням, і буде виведено “42”.
Вірно
val v42 = 42
24 match {
 case `v42` => println("42")
 case _   => println("Not 42")
}
`v42` у зворотних галочках буде інтерпретовано як значення наявної змінної v42, і буде виведено “Not 42”.
Вірно
val UppercaseVal = 42
24 match {
 case UppercaseVal => println("42")
 case _      => println("Not 42")
}
UppercaseVal буде інтерпретовано так само як наявна змінна, а не нова змінна в патерні. Тому значення, що міститься в UppercaseVal буде порівняно з 24, і буде виведено “Not 42”.
об'єктна орієнтація
class C(x: R)
Параметри конструктора - тільки x доступний в тілі класу.
class C(val x: R)

var c = new C(4)

c.x
Параметри конструктора - автоматичне створення публічного об'єкта.
class C(var x: R) {
 assert(x > 0, "positive please")
 var y = x
 val readonly = 5
 private var secret = 1
 def this = this(42)
}
Тіло класу є конструктором.
Оголосити відкритий (public) атрибут.
Оголосити атрибут, доступний тільки на читання.
Оголосити закритий (private) атрибут.
Альтернативний конструктор.
new {
 ...
}
Анонімний клас.
abstract class D { ... }
Визначити абстрактний клас (без можливості створення об'єкту).
class C extends D { ... }
Визначити клас, що наслідує інший.
class D(var x: R)

class C(x: R) extends D(x)
Наслідування та параметри конструктора (за замовчуванням відбувається передача аргументів).
object O extends D { ... }
Визначити єдиний екземпляр (singleton).
trait T { ... }

class C extends T { ... }

class C extends D with T { ... }
Риси - трейти (traits).
Інтерфейси-з-імплементацією. У трейту немає параметрів конструктора. композиція з домішками (mixin).
trait T1; trait T2

class C extends T1 with T2

class C extends D with T1 with T2
Множинні трейти.
class C extends D { override def f = ...}
При реалізації вже наявного методу необхідно вказати overrides.
new java.io.File("f")
Створення об'єкту.
Невірно
new List[Int]

Вірно
List(1, 2, 3)
Помилка типу: абстрактний тип.
Натомість, існує конвенція у таких випадках використовувати фабричний метод обʼєкту компаньйону, що приховує конкретний тип.
classOf[String]
Літерал класу (Class[String] = class java.lang.String).
x.isInstanceOf[String]
Перевірка типу під час виконання (runtime).
x.asInstanceOf[String]
Приведення типу під час виконання (runtime).
x: String
Приписування типу під час компіляції (compile time).
опції (options)
Some(42)
Конструктор для непустого опціонального значення (тип Some[T]).
None
Одинак (Singleton) пустого опціонального значення (тип None).
Option(null) == None
Option(24) == Some(24)
obj.unsafeMethod // number or null
Option(obj.unsafeMethod) // Some or None
проте
Some(null) != None
Null-safe фабрика опціональних значень.
val optStr: Option[String] = None
так само, як і
val optStr = Option.empty[String]
Явна типізація опціонального значення.
Фабричний метод для створення пустих опціональних значень.
val name: Option[String] =
 request.getParameter("name")
val upper = name.map {
 _.trim
} filter {
 _.length != 0
} map {
 _.toUpperCase
}
println(upper.getOrElse(""))
Конвеєрний стиль.
val upper = for {
 name <- request.getParameter("name")
 trimmed <- Some(name.trim)
  if trimmed.length != 0
 upper <- Some(trimmed.toUpperCase)
} yield upper
println(upper.getOrElse(""))
Синтаксис for-виразу.
option.map(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) => Some(f(x))
 case None  => None
}
Застосування функції до опціонального значення.
option.flatMap(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) => f(x)
 case None  => None
}
Так само, як і mapб але функція має повернути опціональне значення.
optionOfOption.flatten
так само, як і
optionOfOption match {
 case Some(Some(x)) => Some(x)
 case _       => None
}
Вилучення вкладених опціональних значень.
option.foreach(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) => f(x)
 case None  => ()
}
Застосувати процедуру на опціональному значенні.
option.fold(y)(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) => f(x)
 case None  => y
}
Застосувати функцію на опціональному значенні та повернути значення, якщо воно порожнє.
option.collect {
 case x => ...
}
так само, як і
option match {
 case Some(x) if f.isDefinedAt(x) => ...
 case Some(_)           => None
 case None            => None
}
Виконати часткове зіставлення зі зразком опціонального значення.
option.isDefined
так само, як і
option match {
 case Some(_) => true
 case None  => false
}
true якщо не порожнє.
option.isEmpty
так само, як і
option match {
 case Some(_) => false
 case None  => true
}
true якщо порожнє.
option.nonEmpty
так само, як і
option match {
 case Some(_) => true
 case None  => false
}
true якщо не порожнє.
option.size
так само, як і
option match {
 case Some(_) => 1
 case None  => 0
}
0 якщо порожнє, інакше 1.
option.orElse(Some(y))
так само, як і
option match {
 case Some(x) => Some(x)
 case None  => Some(y)
}
Обчислити та повернути альтернативне опціональне значення, якщо порожнє.
option.getOrElse(y)
так само, як і
option match {
 case Some(x) => x
 case None  => y
}
Обчислити та повернути значення за замовчуванням, якщо порожнє.
option.get
так само, як і
option match {
 case Some(x) => x
 case None  => throw new Exception
}
Повернути значення, або згенерувати виключення, якщо порожнє.
option.orNull
так само, як і
option match {
 case Some(x) => x
 case None  => null
}
Повернути значення, null якщо порожнє.
option.filter(f)
так само, як і
option match {
 case Some(x) if f(x) => Some(x)
 case _        => None
}
Фільтрація опціонального значення. Повернути значення, якщо предикат істинний.
option.filterNot(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) if !f(x) => Some(x)
 case _        => None
}
Фільтрація опціонального значення. Повернути значення, якщо предикат хибний.
option.exists(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) if f(x) => true
 case Some(_)     => false
 case None      => false
}
Повернути значення предикату на опціональному значенні або false якщо порожнє.
option.forall(f(_))
так само, як і
option match {
 case Some(x) if f(x) => true
 case Some(_)     => false
 case None      => true
}
Повернути значення предикату на опціональному значенні або true якщо порожнє..
option.contains(y)
так само, як і
option match {
 case Some(x) => x == y
 case None  => false
}
Перевіряє чи дорівнює опціональне значення параметру, false якщо порожнє.
bafrjaplpt-brzh-cnthruuk

Contributors to this page: