Funkcje zagnieżdżone

Scala pozwala na zagnieżdżanie definicji funkcji. Poniższy obiekt określa funkcję filter, która dla danej listy filtruje elementy większe bądź równe podanemu progowi threshold:

object FilterTest extends App {
 def filter(xs: List[Int], threshold: Int) = {
  def process(ys: List[Int]): List[Int] =
   if (ys.isEmpty) ys
   else if (ys.head < threshold) ys.head :: process(ys.tail)
   else process(ys.tail)
  process(xs)
 }
 println(filter(List(1, 9, 2, 8, 3, 7, 4), 5))
}

Uwaga: zagnieżdżona funkcja process odwołuje się do zmiennej threshold określonej w zewnętrznym zasięgu jako parametr filter

Wynik powyższego programu:

List(1,2,3,4)