Gornja granica tipa

U Scali, tipski parametri i apstraktni tipovi mogu biti ograničeni granicom tipa. Takve granice tipa ograničavaju konkretne vrijednosti tipskih varijabli i ponekad otkrivaju još informacija o članovima takvih tipova. Gornja granica tipa T <: A deklariše da se tipska varijabla T odnosi na podtip tipa A. Slijedi primjer koji se oslanja na gornju granicu tipa za implementaciju polimorfne metode findSimilar:

trait Similar {
 def isSimilar(x: Any): Boolean
}
case class MyInt(x: Int) extends Similar {
 def isSimilar(m: Any): Boolean =
  m.isInstanceOf[MyInt] &&
  m.asInstanceOf[MyInt].x == x
}
object UpperBoundTest extends App {
 def findSimilar[T <: Similar](e: T, xs: List[T]): Boolean =
  if (xs.isEmpty) false
  else if (e.isSimilar(xs.head)) true
  else findSimilar[T](e, xs.tail)
 val list: List[MyInt] = List(MyInt(1), MyInt(2), MyInt(3))
 println(findSimilar[MyInt](MyInt(4), list))
 println(findSimilar[MyInt](MyInt(2), list))
}

Bez gornje granice ne bi bilo moguće pozvati metodu isSimilar iz metode findSimilar. Korištenje donje granice tipa razmotreno je ovdje.