Komprehensije sekvenci

Scala ima skraćenu notaciju za pisanje komprehensija sekvenci. Komprehensije imaju oblik
for (enumeratori) yield e, gdje su enumeratori lista enumeratora razdvojenih tačka-zarezima. Enumerator je ili generator koji uvodi nove varijable, ili je filter. Komprehensija evaluira tijelo e za svako vezivanje varijable generisano od strane enumeratora i vraća sekvencu ovih vrijednosti.

Slijedi primjer:

object ComprehensionTest1 extends App {
 def even(from: Int, to: Int): List[Int] =
  for (i <- List.range(from, to) if i % 2 == 0) yield i
 Console.println(even(0, 20))
}

For-izraz u funkciji uvodi novu varijablu i tipa Int koja se u svakoj iteraciji vezuje za vrijednost iz liste List(from, from + 1, ..., to - 1). Čuvar (guard) if i % 2 == 0 izbacuje sve neparne brojeve tako da se tijelo (koje se sastoji samo od izraza i) evaluira samo za parne brojeve. Stoga, cijeli for-izraz vraća listu parnih brojeva.

Program ispisuje sljedeće:

List(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

Slijedi komplikovaniji primjer koji izračunava sve parove brojeva između 0 i n-1 čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti v:

object ComprehensionTest2 extends App {
 def foo(n: Int, v: Int) =
  for (i <- 0 until n;
     j <- i until n if i + j == v) yield
   Pair(i, j);
 foo(20, 32) foreach {
  case (i, j) =>
   println("(" + i + ", " + j + ")")
 }
}

Ovaj primjer pokazuje da komprehensije nisu ograničene samo na liste. Prethodni program koristi iteratore (a ne liste). Svaki tip podatka koji podržava operacije withFilter, map, i flatMap (s odgovarajućim tipovima) može biti korišten u komprehensijama.

Ovo je izlaz programa:

(13, 19)
(14, 18)
(15, 17)
(16, 16)

Također postoji poseban oblik za komprehensije sekvenci koje vraćaju Unit. Ovdje se vrijednosti koje se uzimaju iz liste generatora i filtera koriste za popratne pojave (side-effects). Programer mora izostaviti ključnu riječ yield da bi koristio takve komprehensije. Slijedi program koji je ekvivalentan prethodnom ali koristi specijalnu for komprehensiju koja vraća Unit:

object ComprehensionTest3 extends App {
 for (i <- Iterator.range(0, 20);
    j <- Iterator.range(i, 20) if i + j == 32)
  println("(" + i + ", " + j + ")")
}