Imenovani parametri

Kada se pozivaju metode i funkcije, možete koristiti imena varijabli eksplicitno pri pozivu:

 def printName(first: String, last: String) = {
  println(first + " " + last)
 }

 printName("John", "Smith")
 // ispisuje "John Smith"
 printName(first = "John", last = "Smith")
 // ispisuje "John Smith"
 printName(last = "Smith", first = "John")
 // ispisuje "John Smith"

Primijetite da kada koristite imenovane parametre pri pozivu, redoslijed nije bitan, dok god su svi parametri imenovani. Ova sposobnost Scale radi vrlo dobro u paru sa podrazumijevanim parametrima:

 def printName(first: String = "John", last: String = "Smith") = {
  println(first + " " + last)
 }

 printName(last = "Jones")
 // ispisuje "John Jones"

Pošto parametre možete navesti u bilo kom redoslijedu, možete koristiti podrazumijevane vrijednosti za parametre koji su zadnji u listi parametara.