Unutarnje klase

U Scali je moguće da klase imaju druge klase kao članove. Nasuprot jezicima sličnim Javi, gdje su unutarnje klase članovi vanjske klase, u Scali takve unutarnje klase su vezane za vanjski objekt. Radi ilustracije razlike, prikazaćemo implementaciju klase grafa:

class Graph {
 class Node {
  var connectedNodes: List[Node] = Nil
  def connectTo(node: Node) {
   if (connectedNodes.find(node.equals).isEmpty) {
    connectedNodes = node :: connectedNodes
   }
  }
 }
 var nodes: List[Node] = Nil
 def newNode: Node = {
  val res = new Node
  nodes = res :: nodes
  res
 }
}

U našem programu, grafovi su predstavljeni listom čvorova. Čvorovi su objekti unutarnje klase Node. Svaki čvor ima listu susjeda, koji se smještaju u listu connectedNodes. Sada kad možemo kreirati graf s nekim čvorovima i povezati čvorove inkrementalno:

object GraphTest extends App {
 val g = new Graph
 val n1 = g.newNode
 val n2 = g.newNode
 val n3 = g.newNode
 n1.connectTo(n2)
 n3.connectTo(n1)
}

Sada obogaćujemo gornji primjer s tipovima s eksplicitno napisanim tipovima:

object GraphTest extends App {
 val g: Graph = new Graph
 val n1: g.Node = g.newNode
 val n2: g.Node = g.newNode
 val n3: g.Node = g.newNode
 n1.connectTo(n2)
 n3.connectTo(n1)
}

Ovaj kod jasno pokazuje da tip čvora ima prefiks instance vanjskog objekta (g u našem primjeru). Ako sada imamo dva grafa, Scalin sistem tipova neće dozvoliti miješanje čvorova definisanih u različitim grafovima, jer čvorovi različitih grafova imaju različit tip. Ovo je primjer netačnog programa:

object IllegalGraphTest extends App {
 val g: Graph = new Graph
 val n1: g.Node = g.newNode
 val n2: g.Node = g.newNode
 n1.connectTo(n2)   // može
 val h: Graph = new Graph
 val n3: h.Node = h.newNode
 n1.connectTo(n3)   // ne može!
}

Primijetite da bi u Javi zadnja linija prethodnog primjera bila tačna. Za čvorove oba grafa, Java bi dodijelila isti tip Graph.Node; npr. Node bi imala prefiks klase Graph. U Scali takav tip je također moguće izraziti, piše se kao Graph#Node. Ako želimo povezati čvorove različitih grafova, moramo promijeniti definiciju naše inicijalne implementacije grafa:

class Graph {
 class Node {
  var connectedNodes: List[Graph#Node] = Nil
  def connectTo(node: Graph#Node) {
   if (connectedNodes.find(node.equals).isEmpty) {
    connectedNodes = node :: connectedNodes
   }
  }
 }
 var nodes: List[Node] = Nil
 def newNode: Node = {
  val res = new Node
  nodes = res :: nodes
  res
 }
}

Primijetite da ovaj program ne dozvoljava da dodamo čvor u dva različita grafa. Ako bi htjeli ukloniti i ovo ograničenje, moramo promijeniti tipski parametar nodes u Graph#Node.