Apstraktni tipovi

U Scali, klase su parameterizovane vrijednostima (parameteri konstruktora) i tipovima (ako su generičke). Zbog dosljednosti, ne samo da je moguće imati vrijednosti kao članove objekta već i tipove. Nadalje, obje forme članova mogu biti konkretne ili apstraktne. Slijedi primjer koji sadrži obje forme: apstraktnu vrijednost i apstraktni tip kao članove klase Buffer.

trait Buffer {
 type T
 val element: T
}

Apstraktni tipovi su tipovi čiji identitet nije precizno definisan. U gornjem primjeru, poznato je samo da svaki objekat klase Buffer ima tip-član T, ali definicija klase Buffer ne kazuje kojem konkretno tipu odgovara T. Kao i definicije vrijednosti, možemo redefinisati (override) definicije tipova u podklasama. Ovo nam omogućuje da otkrijemo više informacija o apstraktnom tipu sužavanjem granica tipa (koje opisuju moguće konkretne instance apstraktnog tipa).

U sljedećem programu izvodimo klasu SeqBuffer koja omogućuje čuvanje samo sekvenci u baferu kazivanjem da tip T mora biti podtip Seq[U] za neki novi apstraktni tip U:

abstract class SeqBuffer extends Buffer {
 type U
 type T <: Seq[U]
 def length = element.length
}

Trejtovi (trait) ili klase s apstraktnim tip-članovima se često koriste u kombinaciji s instanciranjem anonimnih klasa. Radi ilustracije, pogledaćemo program koji radi s sekvencijalnim baferom koji sadrži listu integera:

abstract class IntSeqBuffer extends SeqBuffer {
 type U = Int
}

object AbstractTypeTest1 extends App {
 def newIntSeqBuf(elem1: Int, elem2: Int): IntSeqBuffer =
  new IntSeqBuffer {
     type T = List[U]
     val element = List(elem1, elem2)
    }
 val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
 println("length = " + buf.length)
 println("content = " + buf.element)
}

Povratni tip metode newIntSeqBuf odnosi se na specijalizaciju trejta Buffer u kom je tip U sada jednak Intu. Imamo sličan alijas tip u anonimnoj instanci klase u tijelu metode newIntSeqBuf. Ovdje kreiramo novu instancu IntSeqBuffer u kojoj se tip T odnosi na List[Int].

Imajte na umu da je često moguće pretvoriti apstraktni tip-član u tipski parametar klase i obrnuto. Slijedi verzija gornjeg koda koji koristi tipske parametre:

abstract class Buffer[+T] {
 val element: T
}
abstract class SeqBuffer[U, +T <: Seq[U]] extends Buffer[T] {
 def length = element.length
}
object AbstractTypeTest2 extends App {
 def newIntSeqBuf(e1: Int, e2: Int): SeqBuffer[Int, Seq[Int]] =
  new SeqBuffer[Int, List[Int]] {
   val element = List(e1, e2)
  }
 val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
 println("length = " + buf.length)
 println("content = " + buf.element)
}

Primijetite da moramo koristiti anotacije za varijansu ovdje; inače ne bismo mogli sakriti konkretni tip sekvencijalne implementacije objekta vraćenog iz metode newIntSeqBuf. Nadalje, postoje slučajevi u kojima nije moguće zamijeniti apstraktne tipove tip parametrima.